topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

Чаир маало

 Ова маало се простирало од Пајко и Карадаг маало по р. Серава сé до периферијата на градот,  со центар кај “турбето”. Населението во Чаир било мешано, и муслимани и православни. Затоа, во маалото преовладувале два типа на куќи:  македонски и турски.

Во ова маало постојат остатоци од турски  згради. Тука се наоѓа и Јаја Пашината џамија, веројатно изградена на местото на старата православна црква Св. Богородица. На самиот крај од Чаир уште од дамнешни времиња се наоѓале христијански гробишта, во кои погребувањето на христијанските жители било забрането од турските власти уште во 1888 година . [1]

 

3.14. Панорамски изглед на Чаир маало, Скопје, помеѓу двете светски војни, МГС инв. бр. 1819

 

3.15. Дел од Чаир во близина на Иса Беговата џамија, помеѓу двете светски војни, МГС инв. бр. 194

 Периферијата од овој дел на градот, под маалото Гази Баба, била изградена слично на онаа во Карадаг маало. Можеле да се сретнат изолирани одделни куќи со дворови кои ја криеле интимната домашна атмосфера, карактеристична за муслиманскиот начин на живеење.

Сепак, главното обележје на Чаир маалото била р. Серава, јазот што се наоѓал на главната улица и Сточниот пазар со трошарината.


 

[1] D-r Jovan Haxi Vasiqeviћ," Skopqe i wegova okolina", 163.