topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

Карадаг маало

Карадаг маало било расположено помеѓу маалата Гази баба, Крњево и брегот на Вардар. Своето име маалото го добило поради големиот број  доселеници од Скопска Црна Гора (Кара Даг).

Најкарактеристично за Карадаг маало било големиот број на  ќорсокаци - слепи улици без излез. Во Карадаг маало била лоцирана и Албанската учителска школа со оградено дворно место. Во близината на Карадаг маало била и Воената болница.

Скопјанецот Боце Петковски бил по потекло од скопското село Говрлево. Сопругата на Боце, Анисија, потекнувала од село Рудник зад Катлановска Бања. Нејзините родители се доселиле во Скопје уште на крајот на 19 век. Куќата во Карадаг маало се состоела од кат и приземје. На катот се наоѓале просториите за живеење, а во приземјето дуќанот и крчмата. Во рамките на гостинската одаја имало и кујна, а втората по големина просторија во куќата се користела како спална.

Во фамилијата на Боце Петковски имало четири машки деца  кои спиеле во една соба, каде се ложел оган. Гостинската одаја се затоплувала со печка “Краљица пећи”. Од внатрешната страна таа била обложена со тули, а од надворешната со ламарина. Капакот на овој тип  печки бил од дебел туч или гус. Оваа гостинска одаја се затоплувала само кога имало гости.

Децата спиеле на двоен железен кревет со душек, а се покривале со јорган “памуклија” или јамболии, а лете со полесни покривки, исткаени на хоризонтален разбој во домашни услови, од коноп или памук, а понекогаш се додавала и волна. [1] Во дворот на Боце Петковски се наоѓала лозница на скеле,  кајсии, дуња,  бунар со пумпа и камено корито. Во каменото корито се перело. Крупните текстилни предмети од домаќинството   се переле  во реката. [2]

 

3.16. Панорамски изглед на Карадаг маало, во преден план е куќата на семејството Петковски, помеѓу двете светски војни, МГС инв. бр. 4261

 

3.17. Куќата на скопскиот бакал Боце Петковски, помеѓу двете светски војни, МГС инв. бр. 4258

 


 

[1] Tkaeweto na razboj bilo prisutno vo ku}ata na Petkovski sé do zemjoresot vo 1963 godina, a vo kolekcijata na tekstilni proizvodi od tradicionalnata tkaja~ka ve{tina, vo Muzejot na grad Skopje se nao|aat ~ergi, pokrivki, ~ar{afi, istkaeni od soprugata na Boce, Anisija.

[2] Boce Petkovski , se}avawaa, terenski istra`uvawa vo 1995 god.