topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

Ханриево

 Денешната населба Ѓорче  Петров порано се  нарекувала Генерал Ханрис, [1] т.е. Ханриево, а пред тоа Жостов. Населбата се протегала  помеѓу три реки: Вардар, Треска и Лепенец. Железничка  пруга теснолинејка го спојувала Ханриево со Железничката станица.

Ханриево било предградие кое интензивно се градело. Се граделе убави нови куќи. Тие најчесто биле сопственост на железничарите, кои поради својата служба ги добивале од Железницата. Во Ханриево главно живееле  службеници и трговци. Во предградието постоел развиен општествен  живот. Во Соколаната постоело друштво со 250 членови на чело со Војислав Пајиќ, шеф на Ложилницата. Тука се наоѓало и седиштето на спортскиот клуб “Хаск” и “Друштвото на  Кнегиња Љубица” на чело со Радмила  Милинковиќ.

Во ова населба имало многу кафеани. На помалку од илјада жители имало седум кафеани кои секогаш биле полни со посетители, меѓу кои и  патници  кои  го очекувале “вовчето-пампурче”, службеници кои се враќале од пат, како и тукашните жители кои биле чести посетители на кафеаните. Во Ложилницата, станицата, секцијата  за градење на Железницата  и Пиротехничкиот завод биле вработени голем број работници и службеници.

Во Ханриево немало електрична и водоводна мрежа. Затоа, инженерот В. Пајиќ се залагал општинската управа да го реши проблемот со осветлување и водовод. Состојбата навистина била парадоксална: низ Ханриево проаѓал електричен воз, а местото немало осветлување. Од таму поминувале водоводните цевки за скопскиот водовод од селото Рашче, а населбата немала ниту една чешма. [2]


 

[1] .D-r Jovan Trifunoski,"Skopska Crna Gora", Skopje 1971,62

[2] .Hanrievo i hanrievci, "Glas juga" br. 27, Skopqe 1940, 4.