topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

ЗАКЛУЧОК

 Помеѓу двете светски војни Скопје бил  град со источна и нова европска архитектура. Тоа бил град на европски и воневропски конзули, град со напредна трговија и навлезена европска мода во начинот на живеење како и зачувани традиционални навики на живот. Скопје во тоа време го нарекувале “Мал центар на културата”. [1]

Скопје бил убав град, а животот во него бил пријатен. На една страна на градот центар била старата Скопска чаршија,  зад неа таинствени маала,  насекаде подвоени по вера, со приземни и двокатни куќи изградени од слаб материјал, односно од плитар и чатма. Големите дворови биле оградени со високи ѕидови или тараби, полни со дрвја и ладовина, цвеќиња, чешми, јазови или бунари. [2]

Десната страна на реката Вардар која брзо напредувала во периодот помеѓу двете светски војни, наликувала на тогашните модерни градови. Куќите биле градени по типот на европските градби, каде навлегувале сите новини во начинот на живот. Секоја нова куќа имала санитарни чворови, пространи светли салони, високи тавани, модерен мебел со целиот луксуз  како во европските куќи.


 

[1] .Fran Tuxan, Po Makedoniji, Putni~ke slike i dojmove, Zagreb 1921, 34.

[2] .Rastko S . Puriћ, "Rabotni~ki jug", Skopqe1937, 14.