topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

Влашко (Хаџи Салабедин) маало

 Ова маало било едно од најзначајните во Скопје во наведениот период. За прв доселеник Влав во Скопје се смета ковачот Христо, кој  изградил куќа на местото Виранлак. По него се доселил ковачот Филип кој изградил куќа и дуќан. Постепено во Скопје почнал да се формира првиот Влашки сокак каде покасно била изградена црквата Цар Константин и Царица Јелена.

Власи почнале да се доселуваат и од Албанија, особено откако било опустошено Москополе и други нивни стари населби.  Власите почнале масовно да се иселуваат од тие предели.  Турските државни власти во Скопје населиле околу 20 куќи со Власи и  тој дел на градот го добил името Влашко маало. [1]

 

3.21.  Улица во Влашко маало, Скопје, помеѓу двете светски војни, МГС инв. бр. 199

 

3.22. Улица во близина на Првата машка гимназија и црквата “Цар Константин и Царица Јелена”, период помеѓу двете светски војни, МГС инв. бр. 321

 Сидовци, столари

На улицата Крал Александар,  на десниот брег на реката Вардар, веднаш до Народната банка, била куќата на Цветко и Атина Сидовски. Нивниот најстар   син Никола бил најдобриот скопски столар кој уште пред Првата светска војна имал работилница со машини, кои по национализацијата станале основни работни средства на фабриката за мебел “Треска”.

Никола Сидовски најнапред станал ценет дрводелец и прв во Скопје изработувал мебел, потоа отворил дуќан на прометно место во Чаршијата. И покрај големите приходи од трговијата, Никола Сидовски не се откажал од занаетот. По Првата светска војна и последиците од  тешката заразна болест колера, тој изградил куќа, веднаш до онаа на татко му. Заедно со еден партнер, Никола го откупил  хотелот”Москва” што се наоѓал во центарот на Скопје и кој важел  за елитен угостителски објект во тоа време.

Животот на Никола Сидовски бил многу тежок.   За време на економската криза, 1935-1939 година тој банкротирал. [2]


 

[1] .D-r Jovan Haxi Vasiqeviћ,"Skopqe i wegova okolina", 59.

[2] . Marina Apostolovska, Stari semejstva ...., 265-269.