topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

Буњаковец- нова населба

Земјиштето било сопственост поединци, Варон и Буњак, на претпријатија или банки. [1] Земјиштето за  продажба претходно било парцелизирано.

Во овие предградија нагло се граделе куќи од тврд материјал со модерен конфор.

 

3.28. Буњаковец, на преден план стовариштето за градежни материјали на Данило Тохољ, Архив на Македонија,

 

3.29. Куќи во Буњаковец, пред 1924 год., МГС инв. бр. 1239

 

3.30. Новата приградска населба Буњаковец, вл. бр. 13410

 

Новоизградените куќи ги задоволувале основните потреби, биле светли  и пространи, со високи тавани, со санитарни чворови, водовод, канализација, парно греење, а според начинот на живот во богатите скопски семејства,  во куќата имало и соба за послуга.

Особено убави куќи имало во делот околу тогашната Женска гимназија, во продолжение на дрвеното мовче. Во овој дел живеело богато население - Евреи, Срби и Македонци.

 Особено интересна градба во овој дел на градот била Беговата палата. Проектот за оваа палата го изработил архитектот Иван Артемушкин, а според кажувањата, сопственик бил познатиот скопски Шабан паша. Постои легенда за Беговата палата, според која неа ја изградил турски бег кој на постари години се вљубил во млада Македонка и í ја подарил палатата. Палатата имала приземје и кат, а фасадата  била во вид на венци, капители и пиластри  и претставувала синтеза на повеќе европски архитектонски стилови. Посебен белег на палатата ñ давала масивната железна ограда во стилот на маниризмот, изработена од унгарски мајстори кои работеле на цели квартови во Париз. Палатата претставувала типична градба за периодот по Првата светска војна, а во тој период во неа бил  сместен  францускиот конзулат. Во 1938 год. во палатата бил пренесен Природно-научниот музеј од соседната палата на Рубен.

 Особено интересна градба е и куќата на фамилијата Рубен.

 Повеќекатната куќа на Емил Рубен била изградена по проект на Иван Артемушкин, а одговорен за градбата бил некој познат мајстор од Галичник. Куќата имала приземје, три ката и мансарда, а на секој кат  имало по три големи салони и по две спални соби. Куќата била готова во 1927 год. без отстапки од првобитниот проект, иако кредитите во Хипотекарната банка биле големи. [2]

3.31. Куќата на фамилијата Рубен, изградена во 1927 год.


 

[1] Od osloboђewa sagraђeno je preko pet hiqada novih kuћa u Skopqu, "Vardar",  24 maj 1935 god.

[2] Milica Ruben, se}avawa, terenski istra`uvawa vo 1995 g.