topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

Маало  Колонија

 Маалото Колонија или Колонијал било едно од старите скопски маала, а било изградено паралелно со скопската железница. Маалото било составено од население чии професии биле поврзани со железницата. Меѓу населението во ова маало живееле железничари, машиновозачи, ложачи на незаборавните “пампури” итн. [1]

Маалото Колонија уште го нарекувале “Железничка колонија”. [2]

Македонската железница во 30-тите години била обновена и реконструирана. Биле изградени нови водоинсталации со разервоар кој бил сместен високо во подножјето на Водно  со капацитет за снабдување на локомотивите и потребите на Железничката станица и Ложилницата. [3]

По Првата светска војна  бил изграден првиот станбен објект за железничарите во Скопје. Тоа било дрвена станбена барака во непосредна близина на “болничката рампа”, во која имало неколку станови. Станбената барака неколкупати била реновирана.

Железничката колонија се наоѓала во  југозападниот  дел на градот. Биле изградени 30 куќи со по четири стана. Тие биле со мали простории, а санитарните објекти биле заеднички и се наоѓале во дворот. Социјалното осигурување на железничарите било со организирана здравствена служба. Подоцна, Железницата ја откупила старата санитетска установа “Санаториум  Вардар” и ја претворила во железничка болница. Животот на децата во ова маало бил поврзан со возовите што минувале покрај Капиштец. [4]

 

3.32. Железнничка колонија, периодот помеѓу двете светски војни, МГС


 

[1] ."Pampuri"("pampur~e") - maloto vov~e,tesnolinejka od 0,60m vo {irina.Vov~eto soobra}alo na `elezni~kata linija Skopje-Ohrid-Struga so mali parni lokomotivi.

[2] .Teodor Stefanov, Stari skopski maala,"@ivoten peron za `elezni~arite","Nova Makedonija" od 9-10 april 1994 godina, 12.

[3] .Istorija na `eleznicite vo Makedonija 1873-1973, Skopje 1973, 161.

[4] Vo @elezni~ka kolonija   svoja ku}a imala i familijata Petrovi, sopstvenici na 3 bakalnici i dve benzinski pumpi. Vo ku}ata vo Kolonija, dolu imale du}an, a gore `iveele.  Miho Petrov, se}avawa,  terenski istra`uvawa vo 1995 god.