topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider

РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГРАД СКОПЈЕ

 Градот Скопје доживеал поконкретна и посовремена урбанизација по Првата светска војна, кога започнал процес на поцелосен развој и нова урбана форма со проширување на предградијата на градот  и со создавање услови за урбанизација.

Првиот регулационен  план на градот Скопје бил направен уште во 1914 год. од страна на архитектот Димитрије Лека, а  планот бил прифатен дури во 1920 год. од страна на градежниот совет  на градот.

 Во 1925 год. поради несогласување со општината за проширување на градскиот атар, овој регулационен план  бил одбиен.  Во 1928 год. бил направен нов план од страна на новата општинска управа. Овој план предвидувал решавање на проблемот со сообраќајот и поврзување на периферијата на градот со центарот, модерен урбанизам и поделба на градот на квартови според нивната намена, разубавување на плоштадите и концентрација на јавни објекти во нив. Според овој план се предвидувало и изградба на трговски центри околу Камениот мост со згради од финансиски и стопански карактер, градски центар околу новата Банска палата со државни згради од административен карактер, административен центар околу Општинскиот дом, плоштад околу Железничката станица и хотели, интелектуални центри со зграда на Универзитетот,  здравствен центар со санитетско одделение, саем со павилјон за изложби, центар за спорт, простор за одмор и забава и др.

Претседателот на општината, архитектот Јосиф Михаиловиќ со шефовите на техничкото одделение, инж. Велимир Ставриќ и архитектот Драгомир Петровиќ, во 1931 год. изготвил нов регулационен план. Новиот регулационен план бил синтеза на двата претходни плана и со неговото прифаќање почнала жива градежна активност и подигање на многу јавни објекти: Банска палата [1] , Пошта и телеграф, Народна банка, Хипотекарна банка, Окружен уред за осигурување на работници, а во план било и подигање на нова железничка станица, што било остварено. [2]

Левата страна на градот  во регулациониот план била опфатена само со пробивање на неколку главни улици , а во споредните улици бил сочуван балканскиот карактер на стари криви улици. Камениот мост со приодот бил изработен во вид на аркади.

 

4.1. Генерален регулационен план на град Скопје изработен во 1929 год., Архив на град Скопје

 

4.2. Регулационен план на град Скопје од 1932 год., Архив на Македонија, папка бр. 62


 

[1] Denes vo Banskata palata e smesteno Sobranieto na Republika Makedonija

[2] Razvoj Skopqa posle rata, "Vardar" 12 juni 1932 , 3.