topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

ВОДОВОДОТ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

 Снабдувањето на градот со вода во периодот меѓу двете светски војни  претставувало проблем на Скопската општина, која за решавање на ова прашање се интересирала уште во 1925 год.

Проблемот со вода за градот бил акутен, бидејќи постоела опасност од загадување со примитивниот начин на искористување на подземните води и начинот на кој се снабдувал најголем дел на населението од стариот дел на градот и деловите од градот кои почнале да се градат во периодот по 1923 година. [1]

Старата водоводна мрежа која се користела во Скопје била наследена од периодот на османлиското  владеење и била градена од 1909 до 1911 год. Била долга 10.640 м2, со слаб капацитет, слаба пумпа и не ги задоволувала потребите на градот со вода.

Оваа водоводна мрежа снабдувала со вода 900 претплатници со приклучоци, чија  должина на десната страна изнесувала 2065 м и  2605 м на левата страна


 

[1] Na severozapadniot del  na Skopska Crna Gora, od izvor vo seloto Gluvo, bila nosena voda za potrebite na gradot, preku kanal dolg 12 km. Nad izvorot bila napravena kupola od kamewa. Kanalot bil napraven od plo~esti kamewa na na~in kako {to se pravele starite vodovodi. Za da se prenese vodovodot vo gradot, cevkite morale da pominat niz nisko mesto, pa zatoa vo 6 vek bil izgraden akvadukt(spored nekoi avtori od Justinijan), sostaven od mnogu svodovi. Najgolemata visina na svodot bila 6,50 m, a {irinata 2 m. Vkupno imalo 50 svodovi, nivnata osnova bila od kamen , a na vrvot bile pokrieni so cigli. Postojat dve mislewa za postanokot na vodovodot: deka go izgradil Justinijan ili Mustafa pa{a.