topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Јавната хигиена во градот

Јавната хигиена на градот најмногу се огледувала во чистотата на неговите улици. Градот Скопје од мала паланка по завршувањето на Првата светска војна, постепено почнал да прераснува во град со европски карактеристики. Со развојот на градот и хигиенските навики биле во постојан подем. За хигиената на градот и неговите улици се грижела општината, а за хигиената на дворовите и куќите се грижеле самите сопственици. Поради големиот број на семејства кои живееле во една куќа и сложеноста на нивните односи, честопати власта се мешала во овие односи и пропишувала услови за одржување на домашната хигиена и изнесување на нечистотијата  од дворовите, особено од клозетите.

Во одржувањето на градската хигиена Општината имала проблеми поради недостигот на доволно работна сила, добиточна и моторна, како и материјал за работа. Уличното поливање, особено во летниот период, како и чистењето на прашината било ограничено, бидејќи се одвивало со минимални средства.

За одржување на чистотата во градот се грижела Чистачка колона.

9.1.  Чистачка колона, МГС инв. бр. 2121

 За изнесување на ѓубрето од градот биле пропишани и одредени такси, а од тие средства била финансирана Чистачката колона.

Во 1921 год., според просторот од каде што се собирало ѓубрето, биле одредени такси за плаќање и тие изнесувале: за куќи со салон, спални соби, кабинети, трпезарија и кујна, месечно по 150 динари; штали-коњушници, говедарници, козарници: две грла 5 дин., од две до четири грла 10 дин., од четири до шест грла 15 дин.; шталското ѓубре го изнесувал самиот сопственик со свои средства; дуќани 180 дин.; хотели, кафеани 150 дин.; анови-за коли и добиток 200 дин.; бањи 200 дин.; мелници 200 дин. [1]

Со одлука на Општинскиот одбор, Чистачката колона била ставена под управа на Санитетското одделение. Освен што била задолжена за изнесување на ѓубрето од градот, Чистачката колона била задолжена и за превоз на општински градежен материјал, како и за насипување на патиштата на периферијата на градот.

Во периодот од 1923 до 1926 год. Чистачката колона не ги задоволувала потребите на градот, бидејќи располагала со многу малку добиток и коли. [2]

9.2. Стопанскиот двор на Градска чистота, МГС инв. бр. 2109

 Во 1929 год. била издадена наредба од Судот на Општината на град Скопје за градска хигиена, според која сите граѓани, за изнесување на ѓубрето, требале да набават лимени канти со капак.

Особено внимание се обрнувало за хигиената на дуќаните каде што се продавале животни продукти, во кафеаните, хотелите, ќебапчилниците и кај сопствениците на кујни кои морале да имаат канти со капаци. [3]

На улиците во градот се фрлало ѓубре, помии, нечистотии, се сечеле дрва на тротоарите, се изнесувале буриња и сандаци на улиците каде што се одвивал сообраќајот.  Затоа, како заштитна мерка се издавале наредби, а непочитувањето се наплаќало со одредени парични казни.

Поради униформираност на службениците во Чистачката колона, Санитетското одделение објавило конкурс за шиење на униформи. Бројот на униформите што требале да бидат сошиени изнесувал 123, а тие   требало да се состојат од шајкачи со метални монограми, блузи и панталони. Со ваквата наредба разноликоста во облеката на службениците била  решена. [4]

Поливањето во градот се означувало со свирење со труба на општинската автомобилска прскалка. [5] Општината на градот Скопје преземала низа мерки со кои се грижела за хигиената во градот.


 

[1] ^ista~ka kolona, "Almanah grada Skopqa 1918-1928 god.", Skopqe 1928,  44.

[2] Vo 1923 god. ^ista~kata kolona raspolagala so 58 kowi za vle~ewe, 2 vola i 52 kowski dvokolki, 2 volovski koli so dve gumi i ~etiri kowski koli so ~etiri gumi. Vo 1926 god. sostojbata se popravila i iznesuvala 77 kowi za vle~ewe, 10 volovi, 42 kowski dvokolki, 7 kowski koli so 4 gumi i 4 volovski koli so 4 gumi. Kon krajot na 1927 godina, ^ista~kata kolona imala 67 kowi, 17 `drebiwa, 9 volovi, 42 kowski dvokolki, 4 volovski koli so 4 gumi, a personalot se sostoel od {ef na ^ista~kata kolona, 6 desetari, 1 nadzornik za {tali, 60 tera~i na koli, 60 ~ista~i, 1 pisar i 6 ~ista~i na {tali. Za ishranata na dobitokot bila zadol`ena. ^ista~kata kolona, " Almanah grada Skopqa 1918-1928 god.", Skopqe 1928, 44.

[3] Naredba Gradske ~istoћe, "Skopski Glasnik" 1929 , 3.

[4] Odela za ~ista~e ulice, "Skopski Glasnik" br. 80, 1930, 1.

[5] Polivawe ulice, "Skopski Glasnik" br. 5, 1929,  2.