topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Пајтон
Шпедитерски коли
Железнички сообраќај
Автомобили и мотоцикли
  Автобуси
  Авионски сообраќај
   

Сообраќајот во градот

Градот Скопје бил крстопат на  трговскиот промет со сите земји,  заради добрата поврзаност со колски, автомобилски и железнички патишта со цело Повардарје и Поморавје, како и со средноевропските, балканските и европските земји. Во периодот меѓу 1918 и 1941 година, покрај железницата и автомобилските патишта со  кои биле поврзани важните центри на тогашна Јужна Србија - Велес, Прилеп, Битола, Охрид, Гевгелија, Косовска Митровица, Приштина, Вучитрн, Урошевац, Тетово, Гостивар - Скопје претставувало и важна станица за воздушниот сообраќај, како на север, со Белград, Загреб и Виена, така и на југ со Солун, но и за англискиот сообраќај меѓу Лондон и Индија. Покрај ваквите комуникации, Скопје станало центар на економскиот живот на Југот ( во кралството СХС). [1]

По Првата светска војна, Македонија претрпела големи штети кога,  поради немање сообраќај, стопанскиот живот бил замрен. Скопје и Битола биле најуспешни во заложбите покрај колскиот и железничкиот да се воведе и друг вид сообраќај-автомобилскиот.

Патиштата кои биле наследени од Турците биле макадамски калдрми, главно многу оштетени, поради што отпочнало нивно обновување по војната, со поплочување на градските улици со модерна калдрма. Само Скопје и Битола имале калдрма од соодветни камени коцки. [2] Подобрувањето на сообраќајните патишта било предизвикано од брзиот и полн со динамика живот на Скопје како еден голем град. Треба да се истакне дека постанокот и напредокот на една населба секогаш бил условен од поволниот сообраќај.

Во периодот меѓу двете светски војни, во Скопје имало 370 улици. Тие улици биле и негови сообраќајници и негови стопански и трговски артерии, и негови спојници со одредени делови-предградија и нови населби. Градот, во правец север-југ (Чаир-Водно) се протегал во должина од речиси 4 км, а во правец запад-исток, од големиот парк кај Учителската школа па до новите гробишта (кај храмот на Славата), исто околу 4 км. Тоа било речиси еден час умерено одење. Во однос на градскиот сообраќај во Скопје имало многу малку сообраќајни превозни средства, а најмногу имало пешаци. Состојбата била таква од проста причина  што  најголем дел од населението немало можност да поседува или да користи други попрактични и брзи сообраќајни средства. Никаде толку многу како во Скопје не се вршел пренос на стока на човечки плеќи од страна на носачи-амали. Во 1930 година во Управата на полицијата биле регистрирани 468 носачи(амали). [3] Друг примитивен начин на превоз на стока бил со помош на арабаџиски коли кои ги возеле арабаџии. Арабаџиските коли биле направени од дрво и биле отворени, а ги влечеле коњи.


 

[1] Skopqe, "Skopski Glasnik", br. 109, 1930,1.

[2] Saobraћaj, "Spomenica 25-godi{wice osloboђewe Ju`ne Srbije" , Skopqe 1935, 755-759.

[3] Higijenski napredak i tramvajsko-autobuski saobraћaj u Skopqu,"Skopski Glasnik", br. 220, 1930, 2.