topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider

Поштата во градот

По завршувањето на Првата светска војна, во Скопје, поштенскиот сообраќај се состоел од извршување на основните поштенски работи.

Централната градска пошта била сместена во стара и дотраена зграда на улицата “Краљица Марија” до пасажот Ароести. [1] Поштата број 2 се наоѓала до Железничката станица и била сместена во шупа. Условите за работа како и потребните апарати не ги задоволувале потребите на градот кој постојано се зголемувал и развивал.

Преку овие две пошти дневно поминувале околу 2000 телеграми, 10000 писма, 600 парични уплатници [2] и сите други поштенски дејности. Во  1932 год., во Скопје имало 2100 телефонски претплатници со 570 телефони чии сопственици главно биле дуќани, индустриски претпријатија и мал број семејства. [3]

 Во 1933 год. бил изработен план за изградба на поштенска зграда на местото на старата пошта на улицата Кнез Арсен, а со главната фасада свртена кон кејот на реката Вардар. Изградбата на новата пошта не можела да започне бидејќи тој план не одговарал на главниот регулационен план.

Во 1935 год. била донесена  дефинитивна одлука за изградба на палатата на Пошта и телеграф во Скопје.

 На 1 јануари 1939 год. Поштата била пренесена во новата зграда. Палатата се наоѓала во центарот на градот, зад Офицерскиот дом (на местото на денешната Пошта). Поштата гледала на три улици: “Кнез Арсен”, “Принц Павле” и “Цар Никола”.

Зградата зафаќала површина од  2521 м2, а под покрив биле 2036 м2. Вкупната висина на палатата изнесувала преку 30 метри. Фасадата на зградата била во византиски стил, од цокле, до првиот кат со вештачки камен и симс од вештачки камен. На аголот на улиците “Цар Никола” и “Кнез Арсен” била поставена кула со часовник. Поштенската палата располагала со 250 простории снабдени со најмодерни инсталации на централно греење (парно, водено и климатско) што овозможувало пријатна температура  и во лето и во зима. Хигиената била на високо ниво и овозможувала голема удобност. Во сутеренот на палатата се наоѓала сопствена електрична потцентрала, котел за парно греење, кабловски подрум и др.

Влезот во дирекцијата на Пошта, телеграф и телефон се наоѓал на улицата “Цар Никола”. Автоматската централа требало да биде на првиот кат. Монтирањето и работата на автоматската централа започнале во 1940 год. Управата на Поштата ги заменила старите телефонски апарати со нови во органите на управа и кај другите претплатници. За таа цел почнало печатење на нов телефонски именик, со новите броеви на телефонските претплатници. [4]

 

13.1.Употребата на телефонот започнува во државните служби. Болничкиот економ Радивоевиќ сликан во својата канцеларија во 1934 год., МГС инв. бр. 4619

 

Автоматската централа имала 1500 броеви со можност за зголемување до 5000 нови броја. Во богатите куќи телефонскиот апарат не бил непознат. Мал број на семејства во своите домови имале телефонски приклучок, меѓутоа во многу дуќани постоеле телефонски апарати. [5]

На вториот кат била сместена нова меѓународна телефонска централа, а на третиот кат контролен оддел и телефонско-телеграфска-техничка служба. Тука била сместена и телеграфска централа со Хјузова и Морзеова азбука и апарати. На овој кат се наоѓале и простории за одмор на вработените за време на дежурствата.

Целокупната дневна приемна телеграфска, поштенска и телефонска служба, освен пакети, се вршела во главната шалтерска сала со влез на улицата “Кнез Арсен”. Влезот бил импозантен, изграден со архитектонски сводови со шест скали од гранит. Ѕидовите биле обложени со мермерни плочи. Целата шалтерска сала имала убав декор, подот бил изработен во мозаик, а ѕидовите со вештачки и природен мермер. На средината се наоѓал пулт со седишта за одмор и места за пишување. Десно од главниот влез, водел спореден влез со шест модерни телефонски кабини, каде што се вршела пријава и одјава за телефонски разговори. Во ходникот бил сместен и радио-оддел.

Работата на Поштата завршувала во 18 ч. По тоа време, од влезот на улицата “Кнез Арсен” странките можеле да вршат телефонски и телеграфски услуги, а до 21 ч. и да се предаваат препорачани итни пратки. Во новата зграда постоеле два лифта, а сите простории биле наредени со буков паркет. [6]

 

13.2. Ентериерот на новата пошта во Скопје, сликани одборници, МГС инв. бр. 4799

 

Со ваквата изградба и опременост на поштенската палата градот добил можност за побрз и поефикасен поштенски сообраќај, а со тоа се зголемил и бројот на претплатниците.

Вработените во Поштата, поштенско-телеграфските службеници биле организирани и воделе богат друштвен живот. Многу често во весниците се пишувало за успешните поштенски забави што биле организирани во Поштенскиот дом.


 

[1] Uskoro ћe se pristupiti podizawu monumentalne zgrade Skopske po{te, "Vardar", 10 juni 1935,  4.

[2] Centralna po{ta-ruglo Skopqa, "Vardar", 4 noevri 1933 god.

[3] Radio Skopqe, "Vardar", 6 noevri 1932 god.

[4] Skopqe dobija novu automatsku centralu, "Glas juga" br.42, 1940, 2.

[5] Semejstvata vo gradot koi bile sopstvenici na fabriki, rabotilnici ili du}ani,  vo svoite rabotni prostorii imale telefonski priklu~oci, a nekoi od niv imale i vo svoite domovi. Nastevi imale tri telefonski priklu~oci ( dva vo du}anite i eden doma).

[6] U novoj palati glavne po{te u Skopqu, Skopski Glasnik br. 553, 1939, 3.