topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Изгледот на Скопската чаршија
Изглед на дуќаните
Занаетчиството во Скопската чаршија
Еснафи
  Занаетчиството во Скопје меѓу двете светски војни
   

Изглед на дуќаните

Речиси сите дуќани биле отворени кон улицата. Подот бил подигнат над нивото на улицата. Доколку дуќанот немал визба, под подот имало празнина слична на трап која се нарекувала чумурлак. Дуќаните се затворале со ќепенци. Долгиот ќепенец на прозорците се спуштал со конзоли кои  претставувале продолжение на гредите кои го држеле подот, а се потпирал на вертикално поставени столбови. Горните капаци се кревале кон стреата за која се закачувале со железна кука прицврстена на роговите на покривот. Дуќанот се затворал со вовлекување на попречната греда во специјално за тоа направени железни лежишта. Површината на дуќаните била различна, а се движела од 4 до 8 м2 која можела да биде и поголема, а ретко помала. Висината на дуќаните во една улица била иста и се движела до 3 м, а покривот изгледал како да покрива една зграда.

 

14.3. Дуќаните во чаршијата, помеѓу двете светски војни, МГС инв. бр. 255

 Според типот на работа, дуќаните можеле одзади да имаат и по уште една просторија (казанџии, мумџии, ковачи и др.) Трговските дуќани одзади имале магацин , а покрај приземјето и просторија на кат. Магацините биле градени од солиден материјал со железни врати и прозорци. Во некои дуќани, горе имало и просторија која служела како работилница до која се искачувало по многу стрмни скали.

Посебен тип на дуќани биле берберниците, налбатите, ахчилниците и фурнаџиите, со тоа што во средината имале врата, а од страните прозорци.

Занаетчиите работеле пред минувачите во своите мали дуќанчиња, седејќи со скрстени нозе на ќепенец или на рогозина.

Работното време во чаршијата  било 12 часа. Оние занаетчии чија работа била поврзана со годишните времиња (ќурчии, кожувари), во работната сезона работеле од 16 до 18 часа. Некои занаетчии незавршената работа ја носеле дома  да ја довршат (абаџии, чизмаџии, папуџии и др.).

Во текот на ноќта чаршијата ја чувале чувари - пасванџии. Нив месечно ги плаќале занаетчиите и трговците - сопственици на  дуќаните.