topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Изгледот на Скопската чаршија
Изглед на дуќаните
Занаетчиството во Скопската чаршија
Еснафи
  Занаетчиството во Скопје меѓу двете светски војни
   

Еснафи

Занаетчиите и трговците биле организирани во еснафи кои ги штителе интересите на занаетчиите, трговците, но и на муштериите-купувачите. Еснафите биле јаки и многу влијателни организации. Самиот збор еснаф е со арапско потекло и означува здружување. Еснафот го сочинуваат занаетчии од еден занает. Меѓутоа, имало еснафи кои здружувале неколку сродни занаети. Кујунџиите, златарите и саатчиите сочинувале еден еснаф, казанџиите и калајџиите биле еден еснаф, ѕидарите, дограмаџиите (столари), ќерестенџиите (трговци со градежен материјал), ќерпиџиите, ќерамидџиите, бунарџиите, калдрмаџиите, сојулџиите (водоводџии) исто така сочинувале еден еснаф. Ковачкиот еснаф го сочинувале ковачите и клинчарите. Пушкарите, сабјарите и ко‘арите биле здружени во еден еснаф.  Еснафот го регулирал занаетчиското производство, го утврдувал бројот на работниците, траењето на работниот ден, дневниците и сл. Со развојот на капиталот и индустријата тој постепено почнал да ги губи своите права. Секој еснаф покрај собранието кое го сочинувале сите мајстори, т.е. целиот еснаф, имал и своја управа-лонџа. Тие се свикувале обично на поголеми празници, особено на еснафската слава. Еснафите во својата работа се придржувале кон своите стари обичаи кои со текот на времето станувале норми кои иако не биле пишани, се пренесувале од колено на колено. [1]

Скопските еснафи, освен според видот на занаетот биле поделени и по вероисповед. Имало муслимански (налбатски, сарачки, пушкарски, кафеџиски), христијански (папуџиски, кујунџиски, кафтанџиски, казанџиски)  и  мешани  (бакалски,  терзиски,   мутавџиски) еснафи.  Секој еснаф си имал управа и печат,  додека мешаните еснафи биле со две управи и два печата.


 

[1] M. Konstantinov, Z. Delinikolova, Zanaet~istvo..., 65-81.