topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Изгледот на Скопската чаршија
Изглед на дуќаните
Занаетчиството во Скопската чаршија
Еснафи
  Занаетчиството во Скопје меѓу двете светски војни
   

Скопската чаршија и занаетчиството

Постанокот на Старата чаршија, според пишаните податоци и патеписните белешки на познати патеписци кои минале низ Балканот, а со тоа и во градот Скопје, може да се следи уште од средните векови. Била лоцирана во централното подрачје  на старо Скопје, а го задржала приматот и подоцна со проширувањето на градот на десниот брег на реката Вардар во периодот помеѓу двете светски војни.

Чаршијата  со својата жива активност, овозможувала развој на повеќе занаети, а со тоа и на трговијата. Некои од занаетите, во одредени временски периоди, во зависност од политичките прилики, а и под влијание на самите потрошувачи чија етничка структура се менувала, биле многу развиени и надалеку познати (особено изработката на кожа-кордован во специјални камени корита покрај реката Вардар, волна, жито, восок, тутун, гајтан, срма, свилен конец, везени производи од чоја и др.), додека други поради истите причини стагнирале или сосема пропаднале.

Занаетчиството почнало да назадува уште  кон крајот на 19 век поради навлегувањето на европскиот капитал и евтини индустриски производи, менување на начинот на живот, како и политичките промени на Балканскиот Полуостров.