topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Скопје како трговски центар
Скопските трговци
  - Внатрешна трговија
  - Надворешна трговија
Трговските врски како културна еволуција во начинот на живеење и материјалните промени
  Скопската трговска младина
  Скопските пазари
  - Асортиман и цени на скопските пазари
  - Улични трговци
   

Скопје како трговски центар

Со спроведувањето на политичката граница по ослободувањето на така наречена Јужна Србија, во чии рамки спаѓало и Скопје, почнува да се формира сосем нов самостоен стопански живот во градот, а и пошироко во Македонија. Градот постепено станал центар на независен и целосен промет. Трговци од повеќе северни краишта доаѓале во Скопје за снабдување со трговски артикли. Значаен дел од производите бил добредојден во скопското стопанство, а градот за многу краток период се претворил во еден од поголемите трговски центри. [1]

Скопскиот градоначалник Спиро Хаџи Ристиќ, забележал: “.. Скопје од обична касаба [2] се претвори во модерен европски град кој од 40.000 жители, прерасна во град со 80.000 жители. [3] Само за период од десет години, во 1928 година, Скопје економски напредувал така што за Солун станал тоа што Лион претставувал за Марсеј. Населението од Јужна Србија доаѓало на пазар во Скопје. [4] По 1920 година стопанскиот, трговскиот и културниот живот во Скопје се развивал со полна пареа. Во градот имало над 30 индустриски претпријатија, над 2.000 трговски работилници, се одвивала извозна и увозна, а со тоа и транзитна трговија, а се појавиле и многубројни шпедитерски фирми.

Кон крајот на 1930 година во градот имало 2.000 трговски дуќани, 40 поголеми индустриски претпријатија, 67 занаетчиски еснафи итн. [5]

Со оглед на големата конкуренција на трговијата со соседните поразвиени држави (Грција, Турција и други), умешноста, снаодливоста и штедливоста на скопските трговци придонела за изградбата на целосна стопанска самостојност на градот. Трговците биле организирани и имале свои барања. [6]


 

[1] Mil. R.Gavriloviћ, "Privreda Ju`ne Srbije", Skopqe 1933, 122.

[2] Kasaba - grat~e, "Re~nik na makedonskiot jazik"1, Skopje, 1979, 323.

[3] Mil. R. Gavrloviћ, "Privreda...", 9.

[4] Prof. Tomo Smiqaniћ-Bradina, "Skopqe i okolina", Skopqe 1928, 4.

[5] Pavle Urankar, "Istoriski zna~aj grada Skopqa", Skopqe 1930, 21.

[6] Taka, Zdru`enieto na trgovcite na grad Skopje se obra}a do Komorata po povod reguliraweto na cenata na uvezenite drva za ogrev (Pretsedatel Vojin Varo{~i}, sekretar d-r Drag. M. Ili}). Arhiv na Makedonija, Fond 175.  Ministerstvo za {umarstvo, kut. 27, dok. br. 1046, Skopje od 8. 04.1936 god.