topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Скопје како трговски центар
Скопските трговци
  - Внатрешна трговија
  - Надворешна трговија
Трговските врски како културна еволуција во начинот на живеење и материјалните промени
  Скопската трговска младина
  Скопските пазари
  - Асортиман и цени на скопските пазари
  - Улични трговци
   

Внатрешна трговија 

Под овој вид трговија се подразбира стопанската размена во однос на град - село и село - град и град со град. Од околните села во Скопје биле носени селски стопански производи, а во селата, од градот, се носеле алатки и орудија за обработка на земјата и преработка на производите од растително и животинско  потекло, покуќнински предмети, храна (сол, шеќер), газија, петролеј и друго. Селаните од Скопска Црна Гора на пазар во Скопје носеле свои земјоделски производи. Така, од с. Глуво се носело брашно, дрвени коли и двоколки; од с. Љубанци: масло, сирење; од с. Бањани: вино, кромид; од с. Горњани: волна, сирење, масло; од с. Побожје: овошје (јаболки, круши); од с. Мирковци: жито, вино; од с. Бродец: дрвени греди и ќумур; од с. Кучевиште: лопати, вили, коли, дрвени ковчези, брашно итн. [1] Иако овие податоци се од почетокот на 20 век, помеѓу двете светски војни асортиманот на скопските пазари од овие села останал непроменет.

Етнолошките истражувања во овие села во последните години, покажаа дека трговијата меѓу Скопје и селата од Скопска Црна Гора и во денешно време се одвива интензивно, само на поинаков начин и со помош на современи методи и превозни средства, додека во селата сé уште во употреба биле некои стари алатки и орудија за обработка на земјата или направи за водење на сточарството.

На периферијата на Скопје животот се одвивал според непишани правила: тука населението се занимавало со земјоделство за градското население да се обезбеди со свежо овошје, зеленчук итн. Во подножјето на околните планини и брда, главно се одгледувало жито и лозја. Црното скопско вино било надалеку прочуено по својата густина па дури можело да се носи во шамивче.

Во 30-тите години на 20 век Скопје бил голем пазар на жито, тутун, опиум, волна, кашкавал, брашно, злато, сребрени и златни предмети, мебел, сапун, масло за јадење, ориз, памук, зеленчук и овошје. [2] На скопските пазари била пласирана најразновидна стока од околината на градот. [3]

Селаните понекогаш на пазар ги изведувале и своите ќерки за тие да бидат забележани од некое момче. Продавачките од скопската околина не секогаш биле задоволни од пазарот. [4]

Многу често, трговците,  дури и најкрупните, се занимавале и со земјоделство, обработувајќи  некое парче земја. Тоа значело  дека некои од нив не се откажале од земјоделството и сé уште не биле издиференцирани како исклучиво трговски слој.

За развојот на градот и на трговијата секако придонесувале и селаните земјоделци и сточари во околината на градот.


 

[1] Tomiћ Svetozar, "Skopska Crna Gora", Naseqa srpskih zemaqa, kw.3, Beograd 1905, 463.

[2] Prof. Tomo Smiqaniћ-Bradina, "Skopqe i okolina...", 1928, 15.

[3] Vpe~atoci na eden skopski kupuva~, dobieni vo toa vreme na skopskiot pazar: "Na pazarot selankite im nudat na kupuva~ite jajca doneseni od selata i smesteni vo ko{nici. Prodava~kite na jajca se narekuvaat jaj~arki, a  na mu{teriite im se obra}aat so zborovite: "Jajca, gospo|o, dinar za ~ift. Zemi od mene, najsve`i se, `iti o~ite!" ^estopati poradi elementarna egzistencija na svoeto semejstvo, selanite bile prinudeni da go prodavaat najdragoto i najskapoto {to go imale vo ku}ata. Vo gradot selanite ne doa|ale samo da prodadat ne{to, tuku i da kupat: ^u~er ne e tolku blisko selo, ama leb i manxa bez sol ne se jadat! ^estopati na pra{aweto dali stokata za prodavawe e donesena na pazar so kola ili so magare, selanite odgovarale: Na grb! Kakva kola, kakvo magare! " Sa skopske pijace, "Na{a re~", 1939, 3-4.

[4] Isto, Velele: "Od pet saatot sum tuka, skoro ru~ek }e dojde, a jas odvaj prodadov borina za dva dinara. Gospod znae kako }e se `ivee cela nedela!