topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Скопје како трговски центар
Скопските трговци
  - Внатрешна трговија
  - Надворешна трговија
Трговските врски како културна еволуција во начинот на живеење и материјалните промени
  Скопската трговска младина
  Скопските пазари
  - Асортиман и цени на скопските пазари
  - Улични трговци
   

Трговијата и трговските врски во Скопје меѓу двете светски војни

Актуелноста на трговијата и трговските врски на Скопје во спомнатиот период, третирајќи ги од етнолошки аспект, е мошне значајна со оглед на тоа дека тие директно влијаеле и придонесувале за елементарната егзистенција на бројното население на градот и околината, а и пошироко.

Со проучувањето на трговијата може да се следи  улогата на тие врски во економскиот просперитет на градот.  Во минатото, трговијата во Скопје не се одликувала со некаква традиционалност како стопанска гранка, а скопските трговци биле самоникливи и без посебни традиции и што е најважно, тие биле без стручна трговска подготовка и култура. Ова, се разбира, не се однесува на оние трговци кои трговското образование и пракса ги стекнале надвор од Скопје -  во Солун, Софија, Белград, Виена, Париз, Лондон итн.

Според проучувањето на голем број архивски документи, литературни извори, регистарски трговски и еснафски тефтери, како и регистрирањето на бројни усмени кажувања на постари жители на Скопје, се доаѓа до заклучок дека иако Скопје во различни историски периоди не бил голем град, неговите трговски врски биле доста јаки, а самиот град бил транзитно седиште со голем промет и размена на индустриски, занаетчиски, земјоделски и други трговски артикли пренесувани од далечни места, предели, земји.

За процутот на трговијата во Скопје најмногу придонела поволната географска положба и добрите сообраќајни врски.