topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Хуманитарни друштва
Заштита на сиромашните деца
Детски игралишта
Детско одморалиште на Водно
  Детски домови во градот
  Дом за стари
  Борба против алкохолизмот
   

Детски игралишта

Освен грижата за материјална помош на децата, скопската општина се грижела и за физичкото образование на децата. Во таа смисла во градот биле приспособени неколку детски игралишта. За потребите на игралиштата, градското поглаварство, од Долно Соње донело чист кварцен песок со кој биле пополнети коритата на игралиштата. [1]

Освен повеќето вежбалници кои биле изградени во парковите или во училишните дворови, во 1935 год. било изградено модерно игралиште. Ова игралиште се наоѓало во паркот Идадија, со површина од 1600 м2, било засадено со дрва, имало справи за детска гимнастика, справи за играње кошарка, патека за трчање и др. Оваа патека се користела и за лесна атлетска гимнастика. На игралиштето имало и “колотрк”, а се користело и за излети на децата од училиштата. [2]

Друго детско игралиште имало во паркот Ислахане и било наменето за деца до 6 год. [3] Детското игралиште го изградило   градското поглаварство, односно отсекот за физичко воспитување на децата, во близина на Хигиенскиот завод и Училиштето за бабици. Игралиштето имало површина од 1100 м2, било уредено и служело како парк. Во него имало справи, комплетна конструкција на пенали, конопи за лазење, даски за качување со дрвено мовче за скокање, лулашки, мал дрвен разбој, две шведски клупи, две дупки наполнети со струготини за скокање и мала ограда за ситен бел песок. На ова игралиште биле поставени и справи за одбојка, кошарка и пинг понг. Влезот бил дозволен за деца до 12 години. [4]


[1] Дечја игралишта, Скопски Гласник бр. 376, 1935, 4.

[2] Ново модерно дечје игралиште градског поглаварства, “Скопски Гласник” бр. 386, 1935, 2.

[3] Дечје игралиште у парку Ислахане, “Вардар”, 20 јуни 1936, 3.

[4] Четврто модерно дечје игралиште градског поглаварства, Скопски Гласник бр. 434,  1936, 3.