topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Хуманитарни друштва
Заштита на сиромашните деца
Детски игралишта
Детско одморалиште на Водно
  Детски домови во градот
  Дом за стари
  Борба против алкохолизмот
   

Детски домови во градот

Во 1919 год. во Скопје бил отворен првиот детски дом кој бил сместен во две згради во близината на Идадија, во куќата на Хаџи Ибраим Бег. Работата на овој дом била помагана од американските и англиските мисии, а потоа била помагана и од “Колото на српските сестри”. [1]

Во 1926 год., по иницијатива на група стопанственици и јавни работници, бил организиран одбор за подигање на голем детски дом во Скопје.  Детскиот дом Крал Александар (денес Архитектонски факултет) во Скопје бил наменет за децата од тогашна Вардарска Бановина. Задачата на детскиот дом била во својот интернат да прибира машки деца на возраст од  7 до 18 год.

 

20.6. Зградата на детски дом “Крал Александар” во 1936 год., Приватна просветна установа со интернат, отворена од бившата српска власт со цел изучување на машки деца кои по школувањето биле користени за целите на власта,  МГС инв. бр 48

 Покрај управниот одбор, домот имал и управник, воспитувачи и лекар. Управникот морал да биде со педагошка стручна подготовка. Домот можел да прими 120-130 питомци, а сите питомци биле облечени во скромна и еднообразна облека.

Домската зграда се состоела од три дела: висок сутерен со пространа трпезарија, кујна, бања со соблекувална, мијалници, магацин за облека, обувки, храна и огревен материјал, модерен хидрофор-пумпа и англиски клозети. Приземјето се состоело од четири пространи и светли училници кои на учениците им служеле за домашно занимање. Столчињата биле практични, а биле обоени   зелено  . Во домот имало свечена сала со бина, библиотека снабдена со потребната литература. На катот биле сместени спални со железни кревети со мадраци и плакари од армиран бетон. Секој кревет имал душек, чаршав и ќебиња.

Во целата зграда имало електрично осветлување, а за заштита од пожар биле поставени хидранти. [2]

Во Скопје постоеле три детски домови - Бановинскиот детски дом, Детскиот дом Крал Александар и Дом на друштвото “Српска мајка”.

Во 1935 год. бил отворен и дом при католичката црква. Овој дом бил сместен во Немањина улица, а во 1935 год. овој дом прибрал 21 дете од католичка вероисповед. Домот се издржувал од добротворни прилози, а заслуга за отворањето на овој дом имал католичкиот бискуп. Како конфесионална добротворна установа, целата организација на работата имала конфесионален карактер. Оваа установа ја воделе чесни сестри, а во неа имало и капела за верски обреди на децата.

Заштитата на децата во периодот 1930-1935 се зголемила, а ваквата активност  ја спроведувале разни здруженија, јавни установи, како и верските организации. [3]


[1] Дечји дом у Скопљу, Скопски Гласник бр. 324, 1934 , 3

[2] Дечји дом Краљ Александар у Скопљу, Скопски Гласник бр. 321, 1934, 2.

[3] Дечји дом Католичке цркве, Скопски Гласник бр. 382, 1935, 3.