topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Аптеки
Дрогерии
Хигиенската и здравствената култура на населението
Школска хигиена
  Школски санитарно-хигиенски услови
  Црвен крст
  Превентивна медицина
   

Школски санитарно-хигиенски услови

Во Скопје имало неколку санитарно-хигиенски установи. Постоеле установи за лекување, за хигиена и за  рехабилитација. Установи за лекување  биле Државната школска поликлиника при Хигиенскиот завод за сите школи, Општинскиот  детски  диспанзер, Трговската академија, Големата Медреса и Француско-српската школа, опремени со амбуланти, каде што учениците добивале и бесплатни лекови. Во Машката гимназија амбулантниот лекар вршел преглед само на заболени деца на кои им се укажувала само неопходната прва помош. [1]

Во установите за лична хигиена имало бањи. Хигиенскиот завод располагал со шест тушеви. Француско-српската школа, Трговската академија, Учителската школа и Големата Медреса  имале свои бањи со тушеви. Установи за рехабилитација биле Државниот санаториум на Пелистер, во Крушево и кај манастирот Дечани, каде што   Хигиенскиот Завод   упатил 159 деца од Скопје. Летувалиштето за млади на Црвениот крст на изворот на реката Вардар, секое лето по шест недели прифаќало по 40-50 ученици. Учителската школа организирала летување за 80-100 ученици на Јадран.  Дел од  учениците  од Машката гимназија одморот го минувале на планините во скопската околина, а во 1931 година на реката Дрина, Тара и во некои манастирски конаци.


[1] .Исто, 29.