topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Аптеки
Дрогерии
Хигиенската и здравствената култура на населението
Школска хигиена
  Школски санитарно-хигиенски услови
  Црвен крст
  Превентивна медицина
   

Црвен крст

Црвениот крст во Скопје бил формиран во 1928 година по иницијатива на Проша Пешиќ, тогашен претседател на Духовниот суд кој бил и прв претседател на Одборот на Црвениот крст. Дејноста на скопскиот Одбор на Црвениот крст се одвивала во две насоки - зголемување на членството и собирање на доброволни прилози и хуманитарна помош. Во 1931 година на Божик, Црвениот крст во Скопје им подарил облека на 197 ученици од основните училишта, без разлика на нивната вероисповед. Во текот на 1932 година на голем број заболени и невработени лица кои биле во тешка материјална положба, им била доделена финансиска помош.

 

21.21.  Помошнички на Црвениот крст  кои собирале доброволен прилог (Радмила Ставриќ, втор ред, трета од десно) во 1936-37 год., МГС инв. бр. 3764

 Овој Одбор во 1928 година имал приход од 14.702 динари,од што за материјална помош бил издвоени 7.692 динара. По една година, приходот се зголемил на 52.131 динар, од кои за материјална помош биле издвоени 42.751 динар. Секоја година приходите на Црвениот крст растеле. Освен финансиски средства, Црвениот крст поседувал и недвижен имот , плац во Долно Водно, каде што била планирана изградба на  детска градинка. Земјиштето било добиено од Мика Костиќ-Бождавеле, адвокат од Скопје. Проектот за изградба на детската градинка го изработил Јосиф Михајловиќ, претседател на Скопската општина. [1]   Црвениот крст со својата работа стекнал углед кај граѓаните и државните институции.     Фирмата “Бата”, преку својата филијала, на Црвениот крст му подарила 40 чифта детски  чевли. [2]


[1] .”Вардар” бр.1 од 01.05.1932,10 (Рад Црвеног Крста у Скопљу ).

[2] .”Скопски Гласник” бр.241 од 14.01.1933,3 (“Бата” за скопску сиротињу).