topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Ветеринарна служба

По завршувањето на Првата светска војна во 1918 год., во Македонија почнале со работа тројца ветеринари, по еден во Гевгелија и Битола и еден во Скопје. Бројот на ветеринарите постепено се зголемувал. [1]

Работата на ветеринарите  главно се состоела во сузбивање на   зарази кај добитокот и вршење контрола при утовар и истовар на добиток на Железничката станица, а особено контрола добитокот што се колел во  општинската кланица  и кој служел за  исхрана, контрола во месарниците и работилниците за чистење како и контрола на свежа риба која   ја имало во големи количини на скопските пазари, особено за време на постите. [2]

Од добиточните заразни болести што се пренесувале на луѓето, секоја година имало спорадични појави  на простела(антракс) кај говедата и коњите, беснило кај кучињата и други заразни болести како: свинска чума, колера кај живината, стирехетоза кај кокошките, пираплазиоза кај говедата, овчи сипаници и засек (мукавица-агалаксија) кај овците и козите и штаупа кај кучињата. Добиточните заразни болести биле успешно сузбивани со серо-вакцина и други лекови кои се употребувале  во тоа време. [3]

Во кланиците многу често се појавувале  заразни болести, при што  месото било конфискувано, а маста  била топена под контрола.


 

[1] Душан Ј. Марковић, Ветеринарство, “Споменица 25-годишњице ослобођења Јужне Србије”, Скопље 1937 , 612.

[2] Ветеринарна служба, “Алманах Општине града Скопља 1918-1928 год”, Скопље1928, 53.

[3] Исто