topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Стар парк Ислахана (Ислаане)
Нов парк Идадија
Паркот на реката Серава
Паркот кај хотелот “Балкан”
  Стариот парк на улица “Караѓорѓева”
  Чаирски парк
  Скверови
  Цвеќето во градот
   

Стар парк Ислахана (Ислаане)

Овој парк заземал простор од 18.000 м2 и бил засаден уште за време на турското владеење. Во неговиот состав најмногу биле застапени: јасика, платан (чинар), липа, киселите Ailanthus и шпанските (bignonia catalpa) дрвја.  Леите  во паркот биле засадени со трева. Во паркот биле изградени два киоска за продавање на тутун и др. производи и ресторан што  Општината го давала под наем. [1]

 

23.1. Стариот градски парк Ислахана, 20-ти години на 20 век, МГС вл. бр. 9485

 

23.2. Паркот Ислахана, разгледница испратена во 1929 год., МГС вл. бр. 5792

 Паркот бил засаден за време на скопскиот валија Афуз Мехмед Паша, на терен кој бил дел од коритото на Вардар. Паркот зафаќал простор од околу 15 декари и имал квадратна форма. По изградбата на училиштето Ислаане во близина на паркот,  во неговиот двор биле засадени  црни борови кои му давале посебен изглед на паркот. [2] Паркот бил засаден со платани (чинар) и  багреми, а по краевите бил засаден со фиданки од пирамидална топола. [3]

Друга видови растенија во овој парк биле: јасиката, липата, спомнатите кисело и шпанско дрво, четинарите, дудинките (црница), разни ниски грмушки, ива-врба, трева, трајни цвеќиња и цвеќиња во саксии. [4]


 

[1] "Алманах Општине града Скопље 1918 - 1928 године”, Скопље 1928, 84.

[2] Инж. Славчо Џеков, Скопските паркови и нивната дендрофлора, “Шумарски преглед” бр. 2, март 1954, 35.

 

[3] Исто, 35.

[4] "Алманах  Општине града Скопља”, наведен труд, 85.