topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Стар парк Ислахана (Ислаане)
Нов парк Идадија
Паркот на реката Серава
Паркот кај хотелот “Балкан”
  Стариот парк на улица “Караѓорѓева”
  Чаирски парк
  Скверови
  Цвеќето во градот
   

Паркови и зеленила

Во овој период во Скопје, освен модерни градби и хигиенско уредување, големо внимание се посветувало и на градското зеленило долж патиштата, по кејовите на р. Вардар, по улиците и булеварите и уредување на постоечките и на новосоздадените паркови, скверови и слично.

Се правеле напори да има зеленило составено од убави дрва, особено во централното градско подрачје, од Железничката станица  до Камениот мост. [1]

Еден од министрите за шумарство и рудници во тоа време, Ѓуро Јанковиќ, со големо задоволство  работел на зазеленување на градот. [2] Во 1939 година, од вкупно 140 хектари под јавно градско зеленило, најголем дел му припаѓал на Скопје. Во периодот 1918 - 1928 година, просторот со паркови и зеленило бил сосема мал, а постоечките  паркови и зеленилото биле  недоволно уредени.


 

[1] Павле Кара - Радовановић, “Крупни проблеми града Скопља”, Београд 1937, 42.

[2] Исто, 43.