topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Патувачки театри

Освен театарските претстави  во Народниот театар во Скопје, многу патувачки театри  прикажувале  претстави во некои скопски кафеани.  Патувачките театри своите гостувања во кафеаните или бавчите ги организирале во летниот период кога Народниот театар не работел. Познат по своите гостувања бил театарот на М. Бановић,  кој привлекувал многубројна публика. Овој патувачки театар  освен шеги, лакрдии и лесни комедии, на својот репертоар имал и претстави со национален карактер. Биле изведувани претставите “Шокица”, “Два наредника” и др. [1]

Во 1931 год. познатиот македонски актер Петре Прличко станал управник на сопствената театарска група “Боем”. Освен почетници, во неговиот театар гостувале и познати актери како Добрица Милутиновиќ,  Нада Урбанова, Митуш Ваниќ, Жарко Котрашан и др.

Петре Прличко во 1939 год. дебитира во скопскиот театар со претставата “Карловата тетка” кога доживува потполн триумф.

 

25.9. Петре Прличко, познат македонски актер

 

Во 1932 год.  во Скопје, во бавчата на  кафеаната “Грађанска касина” гостувал театарот на Каламарас. [2] Ваквите патувачки театри  во летниот  период претставувале забава за граѓаните, иако овие претстави немале уметнички квалитети. Активноста на ваквите театарски друштва  меѓу кои најмногубројни биле детските дружини,  укажувала на потребата од забава на широките народни маси.


[1] Позориште код Поштанског дома, Скопски Гласник бр. 527, 1938, 4.

[2] Пинџур, “Вардар” 14 август 1932.