topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Здружение на угостителите и правила за работа во угостителските објекти

Угостителите биле организирани во Меанџиско-кафеанско здружение кое ги штитело интересите на угостителите и келнерите. Ова здружение имало своја слава, Свети Трифун.

Според правилникот кој се однесувал на хотелите и кафеаните,  келнер, кафе-кувар,пиколо, пара-кувар, можел да биде само оној што имал легитимација издадена од Здружението на угостителите или работничка исправа издадена од полициските власти. Секој морал да има лекарско уверение за здравствената состојба кое се продолжувало на три месеци. При служење во кафеана, секој келнер морал да носи бел или црн мантил, а за непочитување на правилата се плаќала казна. [1]

Според правилникот  за хотели, кафеани, пивници, крчми, кујни и ашчилници, кафеанскиот прибор за вино, пиво, кафе и други пијалаци морал да биде чист, а приборот за јадење да се преврива по потреба.

Сите кафеани морале да имаат посебен простор за кујна со огниште. Садовите во кои се приготвувала храната, морале да бидат калаисани, а јадењата да бидат вкусно подготвени од исправно месо и намирници. Сите намирници кои биле подложни на расипување морале да се чуваат во апарат за мраз.

Масите на кои се сервирала храната, морале да бидат покриени со чисти чаршафи кои се менувале двапати неделно.

Вработените во кафеаните морале да бидат чисти и избричени, со долги чисти престилки. Подот се рибал двапати неделно, а секојдневно се бришел со крпа.

Клозетите морале да се одржуваат чисти, а англискиот систем на клозети морал да биде исправен. [2]

 

28.11. Уверение од еснафското друштво на меанџии и кафеанџии издадено  на Боце Петковски


 

[1] У интересу народног здравља, Скопски Гласник бр. 143, 1931, 4.

[2] Правилник о целокупној чистоћи, реду и надзору у Катлановској Бањи, “Скопски Гласник” бр. 11, 1928-29, 10.