topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Скопска Црна Гора

На северната страна на Скопје се протега Скопска Црна Гора, интересна и привлечна благодарејќи на културно - историски споменици, живописните села, лозја, овоштарници. Најпосетувани културно-историски споменици во овие предели биле: манастирот Св. Никита, поставен на плато меѓу селата Горњани, Чучер и Бањани. Црквата на манастирот ја подигнал крал Милутин во 1307 година врз темели од постара црква. [1] Црквата Св. Архангели Михаил и Гаврил што се наоѓа северозападно од с. Кучевиште, [2] црквата Св. Спас во с. Кучевиште која е една од најстарите во овој крај  посветена на Светото Воведение Богородично, [3] црквата Св. Илија Горни во атарот на с. Бањани, [4] црквата Св. Богородица во с. Побожје. [5]

 

30.4. Излет во с. Побожје во 1928 год., МГС инв. бр. 4525

 

30.5. Излет во манастирот “Св. Никита” во с. Чучер, Елена Мацан со нејзината мајка, Персида, МГС

 

30.6. На излет со шпедитерска кола, МГС инв. бр. 4515


 

[1] Основната црква е впишан крст во правоаголник. На централниот дел се издига купола на пандатифи и четири четвртести столбови. Од надворешниот дел паѓа во очи начинот на ѕидање на храмот. Декоративните елементи на фасадата се слепи аркади исполнети со разни геометриски орнаменти.

[2] Во манастирската документација се спомнува дека таа е од 17 век. Храмот во основа е триконхос, куполата се наоѓа над централниот дел и е издигната на четири столба. Во источниот дел црквата завршува со тристрана апсида. Од надворешната страна, во горниот дел на фасадата стојат керамички грниња во форма на крст. Најголема вредност на црквата се познатите царски двери изработени од дрво во 16 и 17 век и тие се најстариот детал во црквата.

[3] Овој споменик всушност е комбинација на повеќе градби. Првобитната црква, во вид на впишан крст со купола, потекнува од 1348 година. Цртежите на непознатиот мајстор на живописот говорат за самостојноста на искусна рака која со својата техника е наполно индивидуална. Најзначајни остварувања од најстариот иконостас на црквата Св. Спас се фреските Оплакување.

[4] Таа е еднобродна мала црква залепена до северната страна за една карпа. Современите научни сознанија говорат дека црквата, според својата градба, му припаѓа на 14 век. Фреско - живописот ги носи сите карактеристики на уметноста од крајот на 15 и почетокот на 17 век.

[5] Таа е со лачни отвори со кои е спречено уривањето на старата црква, со што таа е вклопена во новата. Фреско - живописот во внатрешноста на црквата е даден двојно: постариот е од 15 до 16 век, а поновиот од 17 до 18 век.  (Водич, “Скопје и неговата околина”, наведено дело, 99-100.)