topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Работата на Скопската Митрополија
Имотот на црквите
Верски добротворни старателства
Свештенички здруженија
  Црковен брак
  Црковна активност
  Католичка црква
  Еврејска синагога
   

Работата на Скопската Митрополија

Според Законот на православната црква  кој бил обнароден во 1929 година и Уставот  од 1931 година, црковниот живот почнал да се менува. На чело на Епархијата бил архијереј, а орган на Епархискиот архијереј за црковно судство и внатрешни работи на црквата бил Епархискиот црквен суд. Друго тело на Епархијата бил Епархискиот совет, како претставништво на работата на епархиската самоуправа.

 

31.5. Скопската Митрополија, МГС инв. бр. 1443

 Скопската Епархија имала 171 парохија со 374.276 православни души од двата пола, а на чело на секоја парохија стоел парох. Во Епархијата имало 130 црковни општини, а нивни тела биле црковно-општинските собори, црковно-општинскиот совет и црковниот одбор. На чело на Скопската црковна општина во 1935 година бил скопскиот трговец  Димитрије Бојаџиевиќ.

Во состав на Општината било и верското добротворно друштво (старателство),  во кое можеле да членуваат претставници од двата пола.

Во Епархијата постоела и важна институција  - Привредна кредитна задруга на Скопската епархија.

Била формирана и книжевна задруга на Епархијата за црковна печат. Работата на оваа задруга започнала со печатење на списанието “Христијанско дело”. [1]

Во Скопје во 16 парохии имало вкупно 7529 домови, со вкупно 39.400 жители. [2]


 

[1] “Споменица православног храма Света Богородица у Скопље”, 1835-1935, 255.

[2] Архив на Македонија.520. Православно архијерејско намесништво, кутија 7, 1940 год.