topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Работата на Скопската Митрополија
Имотот на црквите
Верски добротворни старателства
Свештенички здруженија
  Црковен брак
  Црковна активност
  Католичка црква
  Еврејска синагога
   

Имотот на црквите

Сите цркви во Скопје поседувале свој  имот, а имале надворешни и внатрешни приходи.

Црквата “Свети Димитрија” во периодот 1937-38 година, поседувала имот што се состоел од обврзници во Хипотекарната банка  , акции во Аграрната банка и акции во Епархиската привредна задруга. Внатрешни приходи на црквата  биле од продавање свеќи, од дискоси, крштевки,венчавки, опела, парастоси и ѕвоно, а  надворешните приходи биле од добротворни приходи во пари и во натура.

Црквата “Цар Константин и Царица Јелена” имала акции во Епархиската привредна задруга и приходи од продавање свеќи, од дискоси, крштевки , венчавки, опела ,парастоси и ѕвоно.

Црквата “Света Петка” имала имот во Хипотекарната банка, акции во Аграрната банка и акции во Епархиската привредна задруга.

Црквата “Свети Спас” имала орочен имот во Хипотекарната банка  , обврзници од “воена штета”, 7% обврзници  од државен заем, акции во Аграрната банка и акции во Епархиската привредна задруга. Други приходи на црквата биле од гласник и карти на иконостасот, од закупци на црковни згради, од икони и друго.

Црквата “Свети Ѓорѓи” имала акции во Епархиската привредна задруга.

Капелата “Свети Ѓорѓи” во Кисела Вода имала имот во Хипотекарна банка во обврзници.

Управниот одбор на Црковната општина имал приход од сите цркви во градот како и од Црковната општина. [1]

Во 1935 година бил донесен акт од страна на архијерејскиот намесник за поднесување на  список на книги кои биле во библиотеките на црквите. Според прегледот на тие списоци,  во црквите имало книги  кои биле печатени во периодот од 1836 до 1931 година, а биле печатени во Киев, Москва, Сараево, Лондон, Америка, Белград, Ниш, а по содржина биле црковни. [2]

Во Епархискиот музеј во Скопје, во 1937 година била формирана библиотека која се викала “Епархиско-црковно-народна библиотека во Скопје”. Библиотеката имала за цел интелектуално и морално издигнување на епархиските свештеници и народот.


 

[1] Архив на Македонија 529. Црковни настојателства(општини), кутија 1.

[2] Архив на Македонија 520. Архијерејско намесништво, кутија 2, 1935 год.