topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Работата на Скопската Митрополија
Имотот на црквите
Верски добротворни старателства
Свештенички здруженија
  Црковен брак
  Црковна активност
  Католичка црква
  Еврејска синагога
   

Верски добротворни старателства

Во 1934 година  Епархискиот совет ги усвоил правилата на Помошната каса “Свети Сава” во состав на Скопската епархија. Помошната каса”Свети Сава” имала за цел средствата да ги користи за помош на мисионерско-религиозни акции  на црквите во Скопската епархија, да помага за подигање на нови храмови во населби  каде што немало, да ги помага постоечките  храмови и капели,  да ги чува старите црковни задолжбини, да им помага на манастирите во развојот на стопанските гранки, да помага во црковно-просветното делување и да ја овозможува целокупната добротворна работа во врска со црквата и нејзината мисија. [1]

Верското  добротворно старателство претставувало помошен и  советодавен орган на парохот, односно сите свештеници. Старателството извршувало повеќе работи меѓу кои: ширење верска обука на народот,   делење книги и памфлети со верска содржина,  искоренување на празноверици и штетни обичаи, развивање на црковното учење за светата тајна на бракот и улогата на сопружниците, односно нивна подготовка за брачниот испит, помош на сиромаси и болни, одржување на храмовите и гробиштата, заштита на  вдовици,  спречување на пијанство, ширење на свеста за  зачувување на здравјето и телесното воспитување на бебиња и деца,   формирање народни кујни и друго.

Членови на старателството биле свештеници, а  претседател бил парохот .  Во ова здружение можеле да членуваат  мажи и жени кои се истакнувале во религиозно - моралниот живот. Старателството било финансирано од црковните општини кои одвојувале 5% од својот приход.


 

[1] 520. Архијерејско намесништво, кутија 2 1935 год., Архив на Македонија.