topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Работата на Скопската Митрополија
Имотот на црквите
Верски добротворни старателства
Свештенички здруженија
  Црковен брак
  Црковна активност
  Католичка црква
  Еврејска синагога
   

Црковен брак

Православна црква не го признавала граѓанскиот брак за законска брачна врска и затоа граѓанските судови не можеле да го разведат или поништат црковниот брак. Сите работи околу бракот ги решавала црквата по свои црковни правила, целосно самостојно без оглед на граѓанскиот брак. [1]

Сите црковни брачни правила биле внесени во регистар на брачни правила на црквата. Според овој регистар, Архијерејот бил тој што ги решавал брачните проблеми, одобрувал венчавања во храмот, одобрувал неправославно лице да биде сведок, одобрувал мешовити бракови и друго.

Според црквата, бракот претставувал света тајна, а како причина за развод на бракот се сметала прељуба, неверство, напуштање, телесна и душевна болест, морална изопаченост и исклучување од православната вера.

Секоја венчавка била спроведувана во црква , со точно одреден термин и се внесувала во книги.

Различната вера била непремостлива пречка за стапување во брак, а различната вероисповед можела да се надмине. Светиот архијерејски синод ги решавал брачните проблеми  и  против неговата одлука немало жалби.

Свештеникот  бил надлежен за бракот  и без него не можело да се склучи брак.

Особено внимание се посветувало на штетните обичаи при склучување на брак (откуп, купување жени,плаќање наводаџии и сл.), а за ваквите појави се грижеле свештениците. [2]

Сите податоци за раѓање, брак и умирање се внесувале во книга “домовник”, според која се плаќало данок на архијерејскиот намесник.

Парохот имал увид во лекарските уверенија кои биле поднесувани  за случување на брак , па според овие податоци постоела статистика за половите  болести .

Во 1939 година, скопскиот  митрополит Јосиф, издал известување кое гласело:”Секоја девојка која пред венчавањето оди во куќата на момчето се смета дека избегала. Родителите треба да ги воспитуваат своите ќерки дека црквата не одобрува ваков начин на мажење. Свадбените обичаи морале да се спроведуваат според материјалните можности, т.е. според “губерот”.” [3]


[1] Архив на Македонија 520, Архијерејско намесништво, кутија 1 1935 год.

[2] Архив на Македонија 520. Наредба за штетни обичаи при склучување на брак, Архијерејско намесништво кутија 1, 1935 год.

[3] Архив на Македонија 520. Архијерејско намесништво, кутија 5, 1939 год.