topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Работата на Скопската Митрополија
Имотот на црквите
Верски добротворни старателства
Свештенички здруженија
  Црковен брак
  Црковна активност
  Католичка црква
  Еврејска синагога
   

Католичка црква

Католичката црква во Скопје се наоѓала на десната страна на реката Вардар и била задолжбина на царот Фрањо Јосип. Црквата имала  парохијален дом и основно  католичко училиште (арнаутско-мањинско). Католичката црква се викала “Дом Свете Марте”. [1]

Домот Света Марта во Скопје бил отворен во 1932 година, по иницијатива на скопскиот католички бискуп Иван Фране Гнидаву. За овој дом се грижеле чесни сестри  кои биле дојдени од Радеч од Словенија.

Отворањето на католичката црква во Скопје произлегло како последица од потребата на католиците кои според Пописот во 1929 година броеле 1465 жители, а во 1935 година 1813  .

Според статистиката која се водела во католичката црква, во 1932 година во Скопската жупа имало вкупно 59 венчавки (од кои 15 биле мешани), а биле забележани и 149 породувања, од кои 69 машки и 14 незаконски деца. [2]

 

31.6. Католичка црква, МГС инв. бр. 169


[1] Отворен дом Свете Марте, “Вардар”,19 децембар 1933 год.

[2] Католичка црква, “Вардар” 5 фебруар, 1933, 4.