topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Зоолошки музеј

Зоолошкиот музеј во периодот   1927-1938 год. провизорно бил сместен во зградата на тогашниот Просветен дом каде што располагал со две простории.

Во 1938 год. Музејот бил сместен во куќата на стоматологот Рубен која се наоѓа веднаш до Градскиот парк [1] . Задача на Зоолошкиот музеј била собирање на зоолошки материјал од Македонија и научно обработување на    богатата   фауна. Со основањето на Зоолошкиот музеј во Скопје можело да се пристапи кон систематско проучување на фауната.

Зоолошкиот музеј во прв ред собирал материјали од оние групи на животни на кои им се заканувало исчезнување. Таму спаѓале   покрупните животни - мечки, рисови и елени, орли и сл., но многу поголема опасност од исчезнување им се заканувала на некои групи водени животни, особено по асанацијата на Скопско Поле.

 

33.4. Зоолошката градина во Скопје, Водич кроз Скопље и околину, Скопље 1937 год.

Зоолошкиот музеј имал уште една задача. Музејот требало да ги снабдува сите училишта во Македонија со зоолошки материјал за нивните училишни збирки. Директор на Зоолошкиот музеј кој истовремено бил и директор на Зоолошката градина бил д-р Караман. [2]


[1] Податокот е земен од документацијата на историското одделение при МГС, а извор на податокот е фотографот на Природно-научниот музеј, Манчевски

[2] Зоолошката градина се наоѓала на местото каде што е и денес, а била посветена на фауната на Македонија, но имало и егзотични животни. Во 1935 год. била забележана појава на вандализам кога биле убиени неколку птици -фазани и една срна. Тоа го направиле некои изопачени граѓани труејќи ги животните со храна, Случај у зоолошкој градини, “Скопски Гласник”, бр.332, 20.10.1935 , 5.