topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Друштво на пријателите на Франција
Музички живот
- Пејачко друштво “Вардар”
- Пејачко друштво “Мокрањац”
  - Музичкото училиште “Мокрањац”
  - Скопската музичка заедница
  - Училиште за модерни танци “Академски серкл”
  - Музика од грамофони
  - Радио
   

Пејачко друштво “Мокрањац”

Пејачкото друштво “Мокрањац” било формирано во 1921 год. од група членови од пејачкото друштво “Вардар”. За време на претседателствувањето на д-р Воја Радовановиќ, професор на Универзитетот, друштвото постигнало значајни резултати и се издигнало на ниво  на уметничка установа со многу духовни и световни концерти.

Во 1922 год. бил одржан првиот уметнички концерт на пејачкото друштво “Мокрањац”. [1]  

 

34.4. Пејачки хор “Мокрањац”, МГС инв. бр. 912

Друштвото најчесто организирало концерти во Офицерскиот дом. Обично биле изведувани  духовно-црковни композиции од Мокрањац, Станковиќ, Бајиќ,  Бинички,  Бортњански,  Смоленски и др. [2]   Музичкото друштво организирало и концерти во Народниот театар. На овие концерти хронолошки била претставувана вокалната музика од  првите хорски пеења па натаму. Поради недоволно развиената музичка  уметност и малата музичка  продукција, биле изведувани  композиции од  странски автори. На музичко поле особено се истакнувал диригентот на хорот, Стефан Шијачки. Тој работел на развојот на музиката во Македонија и особено ја  истакнувал оригиналноста на македонскиот  народен мелос. Тој обработувал македонски народни песни со љубовна, печалбарска и хумористична содржина, како и  женски народни песни. Народните ора кои навидум имале едноставен ритам, претставувале солидна основа за развој на модерна кореографија. Оваа уметност претставувала израз на македонскиот народ и на неговото национално уметничко творење. Етнографската граѓа била важна компонента во изградбата на  уметничката музика.


 

[1] Уметнички преглед, “Прв уметнички концерт певачког друштва “Мокрањац” у Скопљу”, Јужна Србија, 7 мај 1922 , 194.

[2] Духовни концерт “Мокрањац”, Скопски Гласник бр. 201, 1932 , 2.