topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Друштво на пријателите на Франција
Музички живот
- Пејачко друштво “Вардар”
- Пејачко друштво “Мокрањац”
  - Музичкото училиште “Мокрањац”
  - Скопската музичка заедница
  - Училиште за модерни танци “Академски серкл”
  - Музика од грамофони
  - Радио
   

Скопската музичка заедница

Заради обезбедување на доволен број музички претстави за скопската публика, во 1936 год. била формирана Скопската музичка заедница. Во заедницата  биле зачленети разни музички установи, пејачки друштва, оркестри на воена музика и Скопскиот музички квартет. Биле зачленети и поединци од музичкиот свет како солисти на вокална или инструментална музика. [1] Во 1936 година секој месец била организирана по една приредба на заедницата, како премиера. Приредбите се состоеле од  оркестарски, хорски, солистички и други дела. 

Во Скопје постоел и гудачки квартет,  формиран во 1933 год. со цел, негување на камерна музика. На неговата програма биле опери, оперети и симфониска музика. Овој ансамбл броел 60 члена. [2] Особено атрактивна била Турчинката Дидаре Ќазим која била ќерка на сопственикот на најстарата скопска печатница “Братство” на Бит-пазар. Таа била еманципирана и образована музичарка која свирела на виолина.

Но, сепак, многу мал дел од публиката ја разбирал оваа музика.  Концертните сали  во најголем број случаи биле празни. Најголем дел од публиката поради снобовски “бон-тон” ги посетувала концертите за да биде видена.

 

34.8. Концертна вечер на Скопската музичка заедница, Програма објавена во списанието Скопска сцена во 1936 год. 

 

34.9. Концертна вечер на Скопската музичка заедница, учество на Дидаре Ќазим, наставник во музичкото училиште “Мокрањац” и Јосиф Брновиќ, директор на Музичкото училиште


 

[1] Музички преглед, Први концерт скопске музичке заједнице, “Јужни преглед”, октобар бр.10, 1936 , 348.

[2] Мирко Јовановић, Друштва и установе, “25- годишњица ослобођења Јужне Србије”, 1007.