topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Друштво на пријателите на Франција
Музички живот
- Пејачко друштво “Вардар”
- Пејачко друштво “Мокрањац”
  - Музичкото училиште “Мокрањац”
  - Скопската музичка заедница
  - Училиште за модерни танци “Академски серкл”
  - Музика од грамофони
  - Радио
   

Музика од грамофони

Освен свирењето на музички инструменти, многу била распространета и  појавата на слушање музика од грамофони. На главната улица “Крал Петар” од дуќаните за музички инструменти се пуштала гласна музика. Во градот постоеле неколку дуќани за грамофони на инка  и грамофонски плочи, а некои дуќани биле вистински музички салони.  Грамофони и грамофонски плочи се продавале во дуќаните  “Бечки базар” на Ј. Божиновиќ,  дуќанот на Димитрије Василије, дуќанот на В. Јанковиќ,  дуќанот на улица “Караџорџева” и други. [1] Грамофоните во Скопје биле увезени преку застапникот Елиезер Б. Јозеф од загрепската фирма Едисон Беел пенкала Л.Т.Д. Освен грамофони, се продавале и грамофонски плочи од тогашните познати пејачи - Ружа Декиќ, Костица Станисављевиќ, Влахо Пољетак и др. [2]    Се продавале и плочи  со француски гал-шлагери, валцери, опери, арии, но и со циганска, босанска музика и др. [3]

Грамофони со инки на навивање имало во повеќе побогати семејства. 


[1] Грамофон и грамофонски плочи, Владимир А.Рибин, “Пословни адресар”, Скопље 1928,76.

[2] Реклама за грамофонски плочи, Едисон белл пенкала, “Вардар”1934, 13.

[3] Плочи сопственост на Музејот на град Скопје набавени од Васко Киселички, син на трговец од Скопје.