topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Друштво на пријателите на Франција
Музички живот
- Пејачко друштво “Вардар”
- Пејачко друштво “Мокрањац”
  - Музичкото училиште “Мокрањац”
  - Скопската музичка заедница
  - Училиште за модерни танци “Академски серкл”
  - Музика од грамофони
  - Радио
   

Радио

Првиот радиоапарат во градот бил донесен во 1924 год. Апаратот бил пријавен на скопската дирекција на Поштата, а бил сопственост на овластен одбор во Врање. Овој радиоапарат бил  од марката”Супер” со шест ламби.

Со првиот пријавен радиоапарат во скопската дирекција, почнала популаризацијата на радиофонијата во Скопје и во Македонија.

Појавата на првиот радиоапарат во градот предизвикала вистинска сензација. Радиоапаратот бил сопственост на Станко Крстиќ, трговец од Скопје. Радиоапаратот бил од марката  “Телефункен”, батериски, со три ламби. [1]

Радиото било купено за 11 илјади динари, а неговото монтирање го следеле од многу љубопитни граѓани. Интересот бил голем, бидејќи сите очекувале да слушнат вести од Белград, Виена, Будимпешта. Разочарувањето на нестрпливите посетители било големо кога утврдиле дека ламбите на радиото се прегорени  и морале да чекаат два-три дена да бидат набавени нови ламби од Белград.

Првиот радиоприем бил прифатен со големо воодушевување, а сопственикот на радиото, Крстиќ, секој ден имал многу гости кои доаѓале да слушаат радио.  Пред куќата на Крстиќ, во Ислахане, пред отворениот прозорец  маса  луѓе слушала вести и музика.

Осмиот радиоапарат купен во Скопје бил сопственост на Емил Рубен, забар, кој својот апарат им го покажувал на   младите во училиштата. [2]

Во 1928 год. радиоиндустријата и радиотехниката со џиновски чекори почнала да напредува.

Многу повидни скопски семејства почнале да купуваат радиоапарати (Рубен, Димитријевиќ) [3] , а првото радио на струја било сопственост на Владо Ристиќ, аптекар од Скопје.

Во 1928 год. во Скопје имало вкупно 52 радиоапарати, од кои само еден на струја. [4] Скопските весници изобилувале со реклами за радиоапарати, меѓу кои   биле рекламирани Стандард радио и Олимпикон радио кои според рекламите имале модерна надворешност, висока селективност и одличен квалитет и ги задоволувале сите барања. Радиоапаратите биле продавани во дуќан на улицата “Крал Петар” кој бил застапништво на Јужен трговачки Лојд. [5]

Претставник на “Филипс” радио за тогашна Јужна Србија бил Светозар Диклиќ. Во 1941 год. на скопскиот пазар се појавиле и радиоапарати од Холандија од марката “Медијатор” и тие биле најнов модел.  Застапник за овие радиоапарати бил Димитрије Анчевиќ.

Еден од поважните радиопреноси во Скопје се случил во 1932 год. [6] На овој пренос биле претставени македонски песни. Најчест гостин бил Васил Хаџиманов. [7] На радиото гостувале и белградски пејачи. [8]

Во 1935 год. , за период од 10 години, бројот  на радиоапаратите се зголемил на 687 апарати на струја и 87 батериски. Бројот на радиопретплатниците се зголемил на 774, а на целата територија на скопската дирекција имало 3778 радиопретплатници, додека бројот на телефонските претплатници изнесувал 2100.

Според овие податоци, на 570 скопски телефони имало 774 радиопретплатници што покажува дека радиото било многу попопуларно од телефонот. [9]

Појавата на радиоаматеризмот сé повеќе го освојувала градот. Радиостаницата која била изградена и поставена во с. Душановац (денес Маџари) во 1932 год. сé уште не била активирана. [10]

Во 1939 год. градот конечно добил своја радиостаница. Била распишана и лицитација за изградба на радиостаница во Скопје. [11]

Дирекцијата  на поштата и телеграфот купила 500-600 м2 површина кај тогашната Романска амбасада (денешна Соборна црква), за изградба на радиостудиото.  Работата  на радиостаницата требала да почне на 1 декември 1940 година, но била спречена поради изградбата на некој антенски столб. [12]

 

35.1. Зградата на Радио Скопје во 1940 год.


 

[1] Радиофонија, Радиопретплатници више од телефонских, “Радио Скопље чија зграда зврји празна, још не сузбија страну пропаганду”,”Вардар”1935,  3.

[2] Марија Рубен, снаа на Емил Рубен, сеќавања, теренски истражувања во 1995 год.

[3] Олга Димитријевиќ, сеќавања, теренски истражувања во 1995 год.

[4] Радиофонија, Радиопретплатници више од телефонских, “Радио Скопље чија зграда зврји празна, још не сузбија страну пропаганду”, “Вардар” 1935, 3.

[5] Реклама , “Вардар” 1934 год.

[6] Музички преглед,  Други радио пренос из Скопља, “Вардар”, 3 јули 1932, 8.

[7] Верка Хаџиманова, сеќавања, теренски истражувања во 1994 год.

[8] Београдски радио певачи у Скопљу, “Јужна Србија”, бр.7, 13 јули 1938 , 3.

[9] Исто,

[10] Радио Скопље, “Вардар” 6 новембар 1932 год.

[11] Скопље коначно добија радио станицу, Скопски Гласник бр. 571, 1939, 3.

[12] Радио станица у Скопљу неће прорадити првог децембра, “Глас Југа” бр. 42, 1940, 2.