topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Divider
Arrow Bullet Arrow Bullet Arrow Bullet
Divider Divider Divider
Dot Bullet
Покуќнина од дрво
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Покуќнина од метал
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Текстилна покуќнина
Dot Bullet
Dot Bullet
 
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Пијалаци    
           

Покуќнина од дрво

Најголем дел од покуќнинските предмети биле од дрво.  Дрвената покуќнина во Скопје ја изработувале дограмаџии и столари.  Тие изработувале маси, столови, софи, ноќви, плакари, кревети и сл. Некои од овие предмети биле  обложувани со фурнир, “капамисувани” или биле полирани, “лустросувани”. [1]

Во градските домаќинства  се употребувале дрвени чинии, склопци, буклиња, карти за вино, лажици, соларници, буриња за чување маст, каци, качиња. Овие предмети се купувале во пазарните денови на Бит-пазар и другите скопски пазари. Во Скопската чаршија постоеле т.н. лажичари  кои продавале дрвени лажици, бркалки, склопци, чибуци и друго. Коритарите  изработувале корита издлабени од едно парче елово, буково, ореово или друг вид дрво. [2]

Честопати покуќнинските предмети од дрво на пазарите во Скопје биле носени од околните скопски села. 

Занаетчиите кошаџии и кошничари од прачки изработувале плетени маси, фотелји, столови и друго. Овие производи во Скопје можеле да се купат во специјализираниот салон на Коста Моровиќ . [3]


 

[1] .Д-р Милош Константинов,” Македонци”, Скопје 1992, 278-279.

[2] .Исто, 281.

[3] Бладимир А.Рибин,”Пословни адресар”,Скопље 1928, 77.

 Во средината на 30-тите години од минатиот век, во Скопје било распространето плетарството од прачки. Меѓутоа, немало доволно специјализирани кадри. Анализирајќи го Правилникот за извршување на практични задачи на мајсторските испити на подрачјето на Занаетчиската комора во 1934 година, покрај другите занаетчии се спомнуваат и кошничари и други плетачи на предмети од прачки. Според овој Правилник, за време на испитот, полагачот требало да изработи од прачки фотелја и маса за претсобје, кошница за чување плетиво и четкарник. Поголемите кошници служеле за пренесување на земјоделски производи на пазар, а куферите од ивови прачки биле незаменливи при далечни патувања.