topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Divider
Arrow Bullet Arrow Bullet Arrow Bullet
Divider Divider Divider
Dot Bullet
Покуќнина од дрво
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Покуќнина од метал
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Текстилна покуќнина
Dot Bullet
Dot Bullet
 
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Пијалаци    
           

Риба

Напоредно со другите прехранбени производи застапени во исхраната на граѓанската класа во Скопје помеѓу двете светски војни, треба да се спомене и рибата. Таа била многу присутна на софрата,  особено за време на постите. Реките во скопската околина биле важен извор   на риба. Освен тоа, рибата била и  увезувана.

Благодарејќи на трговските врски на скопскиот трговец Хаџи Коста со Грција, на скопските пазари се појавила и сува харинга, солена риба којашто дотогаш била непозната за скопјани. [1]

Риболовот бил второстепено занимање на некои жителите од Скопје и околните скопски села.  На реките Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, се ловел скобал, клен, сом, кран, јагула, мрена, црвеноперка, белвица, бојник итн. [2]

Уловот не секогаш бил голем и главно служел за подмирување на домашните потреби на жителите од Скопје и неговата околина. [3]

Жителите на Скопје, посебно оние кои живееле покрај Катлановското Блато и спомнатите реки, имале искуство и во конзервирање на рибата со солење, сушење на сонце и поретко со  чадење.

Од рибата најценети биле крапот и спомнатиот сом (10.00-12.00 дин. килограм), а останатите биле поевтини ( од 5.00 до 8.00 дин.) за килограм.

Рибата најчесто се употребувала како посно јадење за време на постите. Се правеле најразновидни јадења од риба со разни додатоци - печена риба со ориз, крап со лук, плашици со кромид и др.

 

38.3.  Апостол Цветановски со уловени риби, МГС инв. бр. 3497

 

38.4. Реклама за новиот производ “тарама”, кавијар-мајонез на Теодосие Вучидолац, МГС


 

[1] Хаџи Коста, “Старе успомене из Старе Србије”, “Вардар” од 8 мај 1932, 9.

[2] Рибата се мрестела во реките. Рибите ги ловеле со мрежи (сертме, ноќница, триб - мрежа плетена со раце), а поретко и со ости. Ости употребувале само при ловење на поголеми сомови, кога требало да се бодат со ости за да ги извлечат од водата. Жителите од селото Таор, како и од некои други села од скопската околина се занимавале и со риболов. Обично, одредена група селани (од 8 до 10 луѓе) дневно оделе по риба, додека останатите селани биле ангажирани во земјоделските работи. Освен спомнатите средства за ловење риби, се употрбувале и  чамци, чунови, кошови од прачки, јадици и слично. Секој ден луѓето ангажирани за риболов се менувале. Уловените риби ги продавале на приватен трговец којшто доаѓал од Скопје на секои два дена. Приходот од продадената риба се делел на сите домаќинства во селото. Дел од овој приход бил наменет за набавка на неопходен материјал (преѓа и оловца за подготовка на трибови, пезиви (сертме) и мрежи (ноќници).Теренски истражувања во скопското село Таор, соговорник Борис Павловски (1919) 1991 год.

[3] Најголемата риба сом можела да биде тешка и до 90 оки. Велко Спанчев, “Стопанскиот облик на Македонија”, Скопје 1943 год.