topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider

Извори

Испитани стари скопски фамилии во периодот од 1994 до 1996 година

ДИМИТРОВИ
Кожари, Карадак маало-Крњево,
Испитаник: Марија Димитрова

ДИМИТРИЈЕВИЌ
Златарско-часовничарски дуќан, Маџир маало,
Испитаник: Олга Стојанова

БАЈРАМ
Просветни работници, Маџир маало,
Испитаник: Незахат Бајрам

ВЕЛКОВИ
Рентериери
Испитаник: Миодраг Велков

ЧИТКУШЕВИ
Трговци
Испитаник: Лилјана Читкушева

ГРАДИШКИ
Трговци, дуќани на главната улица
Испитаник: Боривоје Градишки

ГАШЕВИ
Буњаковец,
Испитаник: Ефтим Гашев

СРБИНОВСКИ
Ашчилница спроти Железничката станица, Мала станица
Испитаник: Благоја Србиновски

ЦВЕТКОВИЌ
Кондураџиски дуќан во Влашко маало
Испитаник: Тихомир Цветковиќ

ШКАПЕРДА
Трговци со железо, Циганско маало
Испитаник: Домница Шкаперда

ТАНЕВИ
Ново маало,
Испитаник: Пандора Шетловска

САЗДОВИ
Бакалница, Ново маало
Испитаник: Владимир Саздов Антевски

ЈАНЕВИ
Бакалница, Ново маало
Испитаници: Наде и Оле Јаневи

БОЖИНОВСКИ
Продавница за бои и лакови до кафеаната Маргер, Еврејско маало
Испитаник: Лела Божиновска

ТРПЧАНОВСКИ
Деликатесна продавница “Јефтиноча” на плоштад, Пајко маало,
Испитаник: Нена Трпчановска и Елена Трпчановска

ПОПАНГОВИ
Адвокат во Стара чаршија, Пајко маало
Испитаник: Рада Попанкова

ЧОХАЏИЌ
Санаториум”Чохаџиќ”, Пајко маало
Испитаник: Марија и Димитар Алексовски

СТОЈАНОВИЌ
Фабрика за сапуни”Аеро”, Пајко маало
Испитаник: Тодор Стојановиќ

ВЕЛКОВИ
Рентериери, издавале куќи за живеење, Еврејско маало
Испитаник: проф. д-р Миодраг Велков

КАЛАЈЏИЕВИ
Пецара и дуќан во Старата скопска чаршија и главната улица “Крал Петар” “Добромања”
Испитаник: Љубица и Благоја Калајџиеви

КАЛЧОВЦИ
Бензиски пумпи, Пајко маало 
Испитаници: Михо и Вера Петревски

ИКОНОМОВИ
Фабрика за бомбони и чоколади “Европа”, Пајко маало
Испитаници: Бане и Убавка Икономова Анџелиќ

РУБЕН
Забар,
Испитаник: Марија Рубен

ЖУНГУЛОВИ
Бонбонџилница “Жунгул”
Испитаник: Ратко Жунгулов

МАРЦЕЌИЧ
Аптека
Испитаник: Микица Марцеќич

СТАВРИЌ
Аптека,
Испитаник: Радмила Хрисохо

КРАТОВАЛИЕВИ
Пајтонџии
Испитаник: Михајло Кратовалиев

СТОЈКОВИЌ
Воен санитарен помошник
Испитаник: Ранка Стојковска

ЧУЧУК ПЕТРОВИ
Трговци
Испитаник: Сунчица Николовска

СТАНКОВСКИ
Фудбалер
Испитаник:БорисСтанковски

ХАЏИ РИСТИЌ
Трговци
Испитаник: Миодраг Хаџи Ристиќ

ПЕТРОВСКИ
Кино и кафеана “Балкан”
Испитаник: Перса Петрова

ПЕТРОВСКИ
Бербер
Испитаник: Драгиња Стефановска

САНТЕВСКИ
Трговци со жито
Испитаник : Михајло Сантевски

КРСТЕВИ
Шапкар
Испитаник: Ангелина Крстева

ПЕТКОВСКИ
Трговци, крчма
Испитаник: Драган Петковски

ШЕЌЕРИНОВИ
Кожари
Испитаник: Верица Битољану

АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА

Фонд 486. Скопско научно друштво, кут. 2
Фонд 175. Министерство за шумарство, кут. 27
Фонд 134. Текстилно - индустриско претпријатие Димо Трајковски и Син Скопје
Фонд Индустриски претпријатија: Фабрика за кожи на Димче Вучидолов - Скопје (1905 - 1947), 1, 01
Фонд 360. Банка “Стара Србија” (1925-41).
Фонд 362. “Државна Хипотекарна Банка”, книга 3, (1934-41).
Фонд 959. Секција на Аптекарската Комора во Вардарската Бановина, Скопје,
Фонд 476. Муслиманско Хумано друштво “Шефкет”,
Фонд 477. Хумано друштво”Тетовска јабука”(1930-1932), кутија 1
Фонд 520. Православно архиерејско намесништво, кутија 5, (1938).
Фонд 529. Црковни настојателства (општина), кутија 1.
Фонд 520. Архерејско намесништво, кутија 2 (1935).
Фонд 512. Администратор на православната скопска Митрополија, кутија 2, (1920).
Фонд 336. Библиотека на Филозофски факултет (1920-1941).
Фонд 340. Народен театар.
Фонд 481. Пејачко друштво “Мокрањац”.
Фонд 10/36, 271, 120. Скопска турска општина, (1900-1901).
Фонд 338. Народен Музеј Скопје, (1926-1952).
Фонд 480. Југословенско културно уметничко друштво “Обилиќ”, (1937-1941).
Фонд 485. Географско-етнографско друштво, Ј. Цвииќ, (1929-1939).
Фонд 993(942). Здружение на артистите во Кралство Југославија, секција Скопје (1936-1938).
Фонд 136. Шпедитерско претпријатие “Транс Македонија” на Колев и Тевчев, Скопје (1921-1948, 1939-1948).
Фонд 86. Државна „ Машка гимназија (1919-1944, 1907).
Фонд 88. Државна Женска гимназија (1929-1944).
Фонд 89. Државна мешана учителска школа, (1913-1941).
Фонд 90. Државно машко занаетчиско училиште (-1941).
Фонд 91. Женско занаетчиско училиште “Шефкет”(1935-1941).
Фонд 94. Трговско Училиште на Скопската трговска младина.

СЕМЕЈНИ ФОНДОВИ

Фонд 732. Крстеви, трговци.
Фонд 743. Поп Антови, (1929-1937).
Фонд 738. Настеви, (1930-1935).
Фонд 747. Ристиќ, (1906-1948).
Фонд 717. Анастасови, кут. 1, 01
Фонд 725. Аптекари Генови, Книга на копии на испратени писма, 88.
Фонд 959.(1017). Караџа, (1939-1942).

ЛИЧНИ ФОНДОВИ

Фонд 833. Светозар Раичевиќ,
Фонд 829. Поп Панков Благоја Свештаров, адвокат.
Фонд 775. Димитров Панко, (1932-1945).

АРХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ

Фонд 129. Книжарница на Браќа Зекмановиќ (1934 - 1946). 
Фонд 289 (374). Помодна галантерија на браќата Крстеви, Скопје, 1928.
Фонд 292 (375), Трговска фирма на Браќата Куртовски, Скопје, 1923.
Градско погаварство-Техничко одделение. (1936-1941).
Фонд 860 . Шкаперда Никола, трговец.
Фонд 126 ф-ка за кожи на димче Вучидолац (1890-1947).
Фонд 137 Конфекциски дуќан на Тома Танев (1907-1923).
Фонд на фамилија Таневи (1907-1923).
Фонд на фамилија Трајковски (1905-1948).
Фонд на фамилија Огњанови (1930-1941)

ВЕСНИЦИ

Вардар, независен дневник на Јужна Србије, 1925-1926 год., “Крајничанец”, Скопје
Вардар, независен стопанско-културен преглед: Службен лист на Вардарска бановина, додаток на “Вардар”, 1932-1936 год., “Немања” Задужбинска штампарија на Вардарска бановина , Скопје
Глас југа, информативен дневни лист, 1940-1941 год., Штампарија “Немања”, Скопје
Јужна Србија, независен лист за културни, социјални, економски и политички прашања, 1922-1925, 1938-1940 год., Штампарија и книговезница “Стара Србија”, Скопје
Јужен преглед, лист за наука и книжевност, 1927-1939 год., “Стара Србија”, Скопје
Луч, месечно списание за културни, економски и социјални прашања, 1937-1938 год., “Немања” Задужбинска штампарија на Вардарска бановина, Скопје
Наша стара Србија, 1924-1929 год., Штампарија “Стара Србија”, Скопје
Скопска сцена, илустриран уметнички лист, 1935-1937 год., Штампарија “Јужна Србија”, Скопје
Скопски гласник, службен лист на општината на град Скопје, 1921-1941 год., Штампарија и книговезница на Василие Димитријевиќ, Скопје
Стара Србија, 1918-1923 год., “Стара Србија”, Скопје
Привредни гласник, лист на Стопанската организација на Вардарска бановина, Скопје 1934 г.
Наша реч, лист за општествени, културни и стопански прашања, Скопје 1939-1941
Учитељски покрет, педагошко-социјално списание, Скопје 1933-1934 г.

ИЗБРАНА ЛИТЕРАТУРА

Автомобилизмот во Македонија и АМСМ,
Авто мото Сојуз на Македонија,
Скопје 1995 год.

Адресар трговачких и индустриских предузеча за Јужну Србију,
1923-25 год., “Књижара Топаловић и Стојановић”,
Скопље 1923 год.

Алманах града Скопља 1918-1928 год.,
Штампарија “Стара Србија”,
Скопље 1928 год.

Апостолов, Александар,
Развиток на трговската куќа Арсо и Милан Генови,
“Годишен зборник” кн. 20, Филозофски факултет
Скопје 1968

Апостолов, Александар,
Колонизација на Мухаџирите во Македонија и растројство на чифличките односи кон крајот на 19 век до 1912 год.,
Гласник на ИНИ, год. 4,
Скопје 1980

Апостоловска , Марина,
Стари семејства,
“Абакус комерц”,
Скопје 1999 год.

Атанасовски, Зоран,
Папуџиите во Скопската чаршија некогаш и денес,
“Етнолог” бр.4-5,
Скопје 1994 год.

Белчовски, Јован,
Автокефалноста на македонската православна црква,
Скопје 1990 год.

Благоев, Борислав,
Монографски материјали за раѓањето и развитокот на индустријата во Македонија,
МАНУ
Скопје 1979 год.

Богојевиќ, Кумбараџи, Лидија,
Последни остатоци од старите јавни чешми во Скопје,
Зборник „, МГС,
Скопје 1964 год.

Бојаџиевски, Д-р,
Здравството во Битола низ вековите,
Друштво за наука и уметност,
Битола 1992

Бошкова, Домника, и други,
Една улица во Скопје,
Скопје 1987 год.

Вербер, Еуген,
Увод у Јеврејску религију,
Београд 1933 год.

Водич кроз Скопље и околину,
Издање Градског поглаварстава,
Скопље 1937 год.

Врчинац, Јулијана,
Краљевина СХС од уједињења до Видовданског процеса,
“Рад”,
Београд 1959 год.

Гавриловић, Мил. Р.,
Привреда Јужне Србије,
“Немања”,
Скопље, 1933,

Гавриловић, Мил. Р,
Развитак банкарства и привреде у Јужној Србији, 
Скопље 1931 год.

Гавриловић, Славко,
Јевреји у Срему у 18 веку и првој половини 19 века,
Београд 1989 год.

9 - годишња Скупштина Трговачке индустриске коморе Југославије у Солуну,
Солун, 1930 год.

ДеYненко, О.И., ОниEенко Л.П.,
“100 болезнеY-сто рецептов” ( Из старинного лечебника)
Киев 1993 года.

Дервенџи, Васо,
Современо лекување со лековити билки,
Скопје 1992 год.

Дојчиновски, Д-р Кирил,
Македонија низ векови,
“Матица Македонска”,
Скопје 1995 год.

Дучо, Кранго,
Сеќавања, Металците во НОД,
Скопје 1980 год.

Елезовић, Глиша,
Производња шалитре у Јурумлеру код Скопља,
ГСНД (Оделење друштвених наука) „„„ том,
Скопље 1928 год.

Жидови на тлу Југославије,
Загреб 1988 год.

Значај Факултета у Скопљу,
Београд 1928 год.

Илиевски-Марко, Благоја,
Скопје,
“Микена” Битола,
Скопје 1999 год.

Илиевски-Марко, арх. Благоја, Таневска, дипл. инж. Весна,
Скопје-улиците на градот,
Туристички Сојуз на Скопје, П.П.У. “Гимпекс”,
Скопје 1992 год.

 

Историја на железниците во Македонија 1873 - 1973 год.,
Скопје, 1973 год.

Извештај за 7 школску 1927/28 годину,
“Трговачка школа српске омладине Скопља”,
Штамп. Крајничанац,
Скопље 1928 год.

Јовановић, Д-р. Марија,
Просветно - политичките прилики во Вардарска Македонија (1918 - 1929),
Скопје 1983 год.

Јоксимовић, Д-р Хранимир,
Основи здраствене и социјалне политике у Скопљу,
Скопље 1934 год.

Јоксимовић, Д-р Хран. М,
Хигиенске социјалне и просветне прилике у скопским школима и програм рада будучности,
Штампарија Драг. Грегорича,
Скопље 1932 год.

Како да пошумуваме,
Сојуз на друштвата на љубителите на шумите на Н. Р. Македонија,
Скопје 1961 год.

Кантарџиев, Ристо,
13 години од отварањето на првото световно училиште во Скопје, “Годишен зборник” кн. 4,
Скопје, 1978 год.

Кара-Радовановић, Павел,
Крупни проблеми града Скопља,
Штампарија “Драг. Грегорића”,
Београд 1937 год.

Качева, Алла,
Домашните ковчези од дрво - извор за етнолошки проучувања на народниот живот во Скопје и скопската околина,
“Културно наследство” бр. 19-20-21/1992-93-94,
Скопје 1996

Спо меница 25 годишњице ослобоџења Јужне Србије,
Скопље 1935 год.

Качев, Вангел,
Чајот како растение и како традиционален пијалок со компаративен осврт на неговата употреба во Македонија и во Узбекистан,
“Етнолог” бр.7-8,
Скопје 1997 год.

К'нчов, Васил,
Избраннiе проведениO, т.2,
СофиO 1970 год.

Константинов, д-р Милош, Делиниколова, Зорка,
Занаетчиството и занаетчиските организации,
“Етнологија на Македонија”,
Скопје 1996 год.

Лапе, Љубен,
Одбрани текстови за историјата на Македонскиот народ,II дел,
Скопје 1975 год.

Митровић, Брана,
Речник лесковачког говора,
Библиотека Народног музеја у Лесковцу, књ.32,
Лесковац 1984 год.

Монев, Љубиша, и Лебрен, Франсис,
Скопје во записите на француските патници,
“Огледало”,
Скопје 1991 год.

Мукаетов, Васил,
Дрворедите,
“ Зелен ветер”-подлисток за екологија бр.22,
Скопје 1996 год.

Никитовић, д-р. Часлав,
Занатство Јужне Србије, ,
Изд. Занатска комора у Скопљу,
Скопље 1934 год.

Николовски, М-р Боро,
Прилози за историјата на здраствената култура на Македонија, Македонско фармацевтско друштво, “Боро” 
Скопје 1995

О именима и пореклу старијих муслиманских породица у Скопљу, “Зборник за етнографију и фолклор Јужне Србије и суседњих области”, књ. 1,
Скопље 1931 год.

О једном миграционом процесу у Скопској котлини,
ГЕМ, САНУ књ.2-3,
Београд 1953 год.

Пандевска, М-р. Марија,
Присилни миграции во Македонија (1875-1881 г.),
ИНИ, “Мисла”,
Скопје 1993 г.

Панов, Д-р Митко,
Хронологија на едно детство и младост,
Скопје 1980 год.

Петков, Ѓорѓи,
Доктор Коста Чохаџиќ -пионер на гинеколошко - акушерска служба во Македонија,
сепарат бр. 1.
Скопје 1981

Петковски, Драган,
Улици во Скопје со имиња на стари, ретки и изумрени занаети,
“Етнолог” бр. 2,
Скопје 1992 год.

Петров, проф. Иван,
Години на растеж, Сеќавања,
Природно - математички факултет Скопје 1946 - 1996,
Универзитет Св. Кирил и Методиј ,ПМФ, “Напредок”,
Тетово 1996

Поповић, Д-р Д. Ј.
“О цинцарима”,
Београд, 1937 год.

Поповски, д-р Панде,
Паркови со заштита на човековата средина,
Скопје 1989 год.

Популарна Енциклопедија,
Београд 1976 год.

Пурић, Ристо,
Исхрана радништва,
Штамп. Вардарске Бановине “Немања”,
Скопље 1934

Пурић, Растко С.,
Раднички југ,
Скопље 1937 год.

Пурић, Растко С.,
Радништво Јужне Србије,
“Јужни преглед” мај, бр. 5 стр. 153,
Скопље 1939 год.

Речник на македонски јазик, 1,
Скопје 1979год.

Рибин, Владимир А.,
Пословни адресар,
Штампарија “Стара Србија”,
Скопље 1928 год.,

Сидовски, Коста,
Развиток на индустријата на територијата на денешна СР Македонија во период меѓу двете светски војни (1918 - 1941),
Скопје 1980 год.

Сметанина, НаталYO, 
Пи®вку за ухо - и на бал,
“Спутник” 7 и?лY 
Москва 1996 года.

Смиљанић - Брадина, Проф. Томо,
Скопље и околина,
“Стара Србија”,
Скопље 1928,

Споменица 40 годишњице Мушке гимназије у Скопљу 1894 - 1934,
Скопље 1934 год.

Тифлиси, Хубаи,
Описание мастеров,
Москва 1976 год.

Топаловић, д-р Живко,
Привредни проблеми Југа,
Штампарија”Туцовић”
Београд 1927 год.

Томић, Светозар,
Скопска Црна Гора,
Насеља, српских земаља, књ. 3,
Београд 1905

Трајановски, Александар,
Комунално - градежни дејности на скопската црковно училишна општина во 19 и почетокот на 20 век,
Зборник, Нова Серија бр. 1 историја,
Скопје 1993 год.

Трифуноски, Ф. Јован,
Поречието на Кадина река,Универзитет Скопје,
Историско-филозофски оддел, Посебни изданија књ.3,
Скопје 1952 год.

Туџан, Фран,
По Македонији, Путничке слике и дојмове,
Загреб 1921 год.

Уранкар, Павле,
Историски значај града Скопља,
Скопље 1930,

Услови под којима ради учитељ у Вардарској Бановини,
“Учитељски покрет”,
Скопље 1933 год.

Фахретдинова, Д. А.,
Aвелирное искусство Узбекистана,
Ташкент 1988 год.

Филиповић, М.С.
Обичаји и веровања у Скопској котлини,
Београд 1939 год.

Хаџи Васиљевић, Д-р Јован,
“Скопље и његова околина”,
Београд 1930 год.

Хаџи Васиљевић, Д-р Јован,
Скопска индустрија и трговина и скопски трговци у 19 веку,
Београд, 1933

Хаџи Васиљевић, Д-р Јован,
Црква Света Богородица у Скопљу (1835 - 1936),
“Споменица православног храма Свете Богородице у Скопљу 1835 -1935” Скопље 1935 год.

Хаџи Ристић,Спиро,
Производња и извоз нашег дувана,
Београд 1927, Макарије А.Д.,

Хрисохо, Радмила,
Развој на биохемиско-лабораториската дејност во Македонија,
Скопје 2000 год.

Шацки, Валентин,
Смоларење у шумама Брезице и Тажева,
“Гласник Скопског научног друштва” бр. 2,
Скопље 1929

Џеков, инж. Славче,
Скопските паркови и нивната дендрофлора, “Шумарски преглед” бр.2,
Скопје 1994 год.